Powrót do kategorii

Czy spółka komandytowa może wystawiać papiery wartościowe?


Aleksander Gałek

Aleksander Gałek

26 września 2014 r.

Poleć Drukuj
Zapytaj specjalistę

Tagi spółka komandytowa

Osoby zainteresowane założeniem spółki komandytowej mogą zastanawiać się czy będzie ona uprawniona do wystawiania papierów wartościowych, takich jak np. obligacja czy weksel. Warto to wiedzieć, by móc odpowiednio zaplanować działalność spółki komandytowej.

 

Papier wartościowy to dokument (lub zapis w systemie informatycznym na rachunku papierów wartościowych), który „zawiera w sobie” prawa majątkowe w taki sposób, że te uprawnienia przysługują osobie wskazanej jako uprawniona w treści dokumentu (lub posiadającej dokument w przypadku dokumentów na okaziciela), a przedłożenie dokumentu jest warunkiem koniecznym i wystarczającym dla realizacji prawa. Papierami wartościowymi są: weksel, czek, obligacja, list zastawny, akcja, prawo poboru, prawo do akcji, warrant subskrypcyjny, kwit depozytowy, certyfikat inwestycyjny, bon skarbowy, obligacja skarbowa, konosament, dowód składowy.

 

Niektóre z papierów wartościowych związane są ze specyfiką konkretnego typu spółki. Dotyczy to np. akcji, prawa poboru, prawa do akcji czy warrantu subskrypcyjnego, które związane są wyłącznie ze spółką akcyjną, dlatego ich wystawcą nie może być spółka komandytowa ani żadna inna spółka.

 

Do wystawiania niektórych papierów wartościowych uprawnione są tylko wyraźnie wskazane podmioty, które nie mogą działać w formie spółki komandytowej. Na przykład certyfikaty inwestycyjne mogą wystawiać wyłącznie fundusze inwestycyjne, a listy zastawne wyłącznie banki hipoteczne.

 

Obligacje natomiast mogą być wystawiane tylko (pomijając skarb państwa i jednostki samorządu terytorialnego) przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną oraz przez spółki komandytowo-akcyjne. Nie mogą zatem tego robić spółki komandytowe.

 

Spółka komandytowa może natomiast wystawiać takie papiery wartościowe jak weksel czy czek.

 

Ze względu na szczególny formalizm prawa wekslowego, praktycznym problemem może być kwestia prawidłowego określenia osoby podpisującej weksel w imieniu jego wystawcy, gdy jest nim spółka komandytowa, w której komplementariuszem jest spółka z o.o. W takiej sytuacji pod wekslem powinien się podpisać zarząd spółki z o.o. będącej komplementariuszem wskazując jednoznacznie, że działa w imieniu spółki komandytowej. Najlepiej byłoby zapisać to w ten sposób:

 

ABC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

reprezentowana przez Jana Kowalskiego – Prezesa Zarządu komplementariusza – ABC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

/podpis/

 

Aleksander Gałek

Powrót


Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie? Skontaktuj się z nami:

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Tel. 61 8 618 000

Tel. 22 21 28 340

kancelaria@pragmatiq.pl


Aleksander Gałek

Chcesz wiedzieć więcej?

Skonsultuj się ze specjalistą!

Wyślij pytanie
Poleć Zapytaj specjalistę
Tagi spółka komandytowa

Zobacz także

Poradniki

Ogłoszenia

Zobacz także

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Komandytowa.pl