Powrót do kategorii

Połączenie spółek - jak długo to trwa?


Paweł Skurzyński

Paweł Skurzyński

26 września 2014 r.

Poleć Drukuj
Zapytaj specjalistę

Tagi połączenie

Planujesz połączenie swojej spółki? Sprawdź jak długo będzie trwać ten proces i co możesz zrobić aby go skrócić!

 

Nie można określić precyzyjnie ile czasu zajmie przeprowadzenie połączenia spółek. Należy się liczyć z tym, że cały proces może trwać kilka miesięcy. Szybkie przeprowadzenie połączenia spółek zależy nie tylko od uczynienia zadość terminom wynikającym z przepisów, lecz także od sprawności zarządów spółek i czasu rozpatrywania odpowiednich wniosków przez sądy rejestrowe.

 

Pierwszym etapem połączenia jest tzw. etap menadżerski. Na tym etapie należy dokonać wyceny majątku spółek, które będą brały udział w połączeniu. W praktyce sprowadza się to do wyboru firmy, która dokonuje wyceny majątków. Na podstawie dokonanej wyceny sporządza się plan połączenia, który musi zostać podpisany przez zarządy obu łączących się spółek i złożony do sądu rejestrowego oraz ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub na stronach internetowych spółek uczestniczących w połączeniu. Specjaliście – po otrzymaniu niezbędnych danych finansowych dotyczących spółki - sporządzenie planu połączenia powinno zająć – w zależności od stopnia skomplikowania całej procedury – około tygodnia. Poza planem połączenia, zarządy łączących się spółek sporządzają pisemne sprawozdanie, zawierające uzasadnienie planowanego połączenia i jego podstawę prawną. Sam etap menadżerski trwa zazwyczaj około 1-2 miesięcy.

 

Plan połączenia podlega co do zasady badaniu przez biegłego rewidenta, wyznaczanego na wniosek spółek przez sąd. Sąd określa również termin, w którym rewident ma przedstawić wynik badania planu. Termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące. Istnieje jednak możliwość wnioskowania o wyznaczenie przez sąd biegłego rewidenta stale współpracującego ze spółką, co pozwoli na znaczne przyspieszenie wydania opinii przez biegłego (opinia wtedy może być gotowa nawet w już kilka dni po wyznaczeniu biegłego rewidenta).

 

Obowiązkiem zarządów jest również zawiadomić wspólników o planowanym połączeniu w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników,  walnych zgromadzeń spółki lub w sposób przewidziany dla zawiadamiania wspólników spółki. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadomienia wysyłane są listami poleconymi, a w spółce akcyjnej publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sposób zawiadomienia wspólników spółek osobowych jest dowolny, jednak dla celów dowodowych najlepiej zrobić to w formie pisemnej. W przypadku, gdy wszystkie akcje w kapitale zakładowym spółki akcyjnej są akcjami imiennymi, zawiadomienia akcjonariuszy można dokonać w sposób analogiczny jak w spółce z o.o. (czyli za pomocą listów poleconych). W praktyce dopuszczalne jest ponadto zastąpienie zawiadomienia wspólników za pomocą listów poleconych, zawiadomieniem w formie pisemnej, doręczonym osobiście danemu wspólnikowi, za potwierdzeniem odbioru. Przepisy ustanawiają wymóg dwukrotnego zawiadomienia wspólników, między którymi powinno nastąpić co najmniej dwa tygodnie przerwy. Wspólnicy mają miesiąc (lub 6 tygodni w przypadku połączenia z udziałem spółek osobowych) od daty pierwszego zawiadomienia na zaznajomienie się z dokumentami związanymi z połączeniem. Dopiero wtedy można podjąć uchwały o połączeniu spółek.

 

Kolejnym etapem jest wpisanie połączenia do rejestru KRS. Najkorzystniej – ze względów rachunkowych - jest, aby połączenie zostało wpisane do KRS pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Od podjęcia uchwał połączeniowych do wpisu połączenia – w zależności od tempa rozpoznawania wniosków przez dany sąd - może upłynąć nawet około 1,5 miesiąca.

 

Z powyższych założeń wynika, że cały proces połączenia spółek może trwać nawet około 5 - 9 miesięcy. Można jednak skorzystać z uproszczonej procedury połączenia, której poświęciliśmy oddzielny artykuł. Przy jej zastosowaniu można skrócić czas potrzebny na przeprowadzenie połączenia nawet o kilka miesięcy.

 

Martyna Kunke, Paweł Skurzyński

Powrót


Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie? Skontaktuj się z nami:

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Tel. 61 8 618 000

Tel. 22 21 28 340

kancelaria@pragmatiq.pl


Paweł Skurzyński

Chcesz wiedzieć więcej?

Skonsultuj się ze specjalistą!

Wyślij pytanie
Poleć Zapytaj specjalistę
Tagi połączenie

Zobacz także

Poradniki

Ogłoszenia

Zobacz także

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Komandytowa.pl