Martyna Kunke

  Martyna Kunke

  Zapytaj eksperta

  13.04.2015

  Sprawozdanie finansowe – jakie konsekwencje może powodować jego niezłożenie?

  Twoja spółka powinna składać do KRS sprawozdania finansowe? Sprawdź jakie konsekwencje może nieść za sobą zaniedbanie tego obowiązku.

   

  Nie złożyłeś sprawozdania? Twoja spółka może zostać wykreślona!

   

  Dnia 1 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wprowadzająca możliwość wykreślenia z rejestru KRS spółek, które mimo wezwania sądu nie złożyły sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe. Mówiąc dokładniej, sąd rejestrowy z urzędu wszczyna w takiej sytuacji postępowanie o rozwiązanie spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Celem zmian ma być usunięcie z rejestru KRS tzw. „martwych podmiotów”, czyli takich spółek, które pomimo wpisu do KRS faktycznie nie prowadzą działalności.

   

  Procedura wykreślenia spółki w przypadku nieskładania sprawozdań

   

  Zanim dojdzie do wykreślenia spółki z rejestru, sąd zawiadamia ją o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania likwidacji. Od chwili doręczenia tego zawiadomienia, spółka ma 14 dni na wykazanie, że faktycznie prowadzi działalność i posiada majątek. W sytuacji, gdy nie ma organu uprawnionego do reprezentacji spółki albo w KRS widnieje nieaktualny adres spółki, sąd ogłasza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o wszczęciu postępowania o rozwiązanie.

   

  W trakcie postępowania o rozwiązanie sąd bada czy spółka prowadzi działalność, jak również czy posiada zbywalny majątek. Aby to ustalić, sąd może zwracać się m.in. do organów podatkowych, organów administracji publicznej i organizacji społecznych o udzielenie informacji. Jeśli w toku postępowania sąd ustali, że spółka prowadzi działalność lub posiada zbywalny majątek – postępowanie o rozwiązanie spółki jest umarzane. Do umorzenia postępowania może dojść również, jeśli przemawiają za tym istotne okoliczności (w szczególności interes wierzyciela).

   

  W innych wypadkach, sąd ogłasza o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreśleniu jej z KRS. Sąd może wykreślić z rejestru również spółkę, na której ciążą niezaspokojone zobowiązania lub nieściągalne wierzytelności.

   

  Należy pamiętać, że poza wykreśleniem spółki z rejestru, z niezłożeniem sprawozdania finansowego do sądu związana jest również odpowiedzialność karna. Wynika ona z art. 79 pkt 4 Ustawy o rachunkowości, który stanowi, że niezłożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym, w przypadku, gdy ustawa przewiduje taki obowiązek, zagrożone jest karą grzywny albo karą ograniczenia wolności.

   

  Sprawozdania finansowe spółek – do końca czerwca czas na uzupełnienie

   

  Spółki, które na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 2015 r. nie złożyły do KRS sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe pomimo wezwania sądu, mają czas na uzupełnienie tych braków w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy (tj. do końca czerwca 2015 r.).

   

  Podmioty, które w tym czasie nie wywiążą się z obowiązku złożenia sprawozdań finansowych, mogą zostać wykreślone z rejestru w opisany powyżej sposób.

   

  Wykreślenie z KRS – co z majątkiem spółki?

   

  Mienie pozostałe po spółce wykreślonej z rejestru KRS nabywa Skarb Państwa. Z uprawnienia do uczestnictwa w majątku likwidacyjnym mogą skorzystać wspólnicy, jeśli reprezentują oni co najmniej 2/3 głosów i wykażą, że wszyscy wierzyciele zostali zaspokojeni lub zabezpieczeni. Z tego uprawnienia wspólnicy mogą skorzystać w terminie roku od chwili nabycia przez Skarb Państwa mienia pozostałego po wykreślonej spółce.

   

  Nabycie majątku pozostałego po wykreślonej z rejestru KRS spółce budziło jednak wątpliwości już na etapie opiniowania projektu ustawy. W opinii prawnej sporządzonej przez Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu wskazuje się na niespójność przepisów w tym zakresie. Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy, nie może zostać wykreślona z KRS spółka, która posiada zbywalny majątek. Skoro posiadanie przez spółkę zbywalnego majątku jest przesłanką do umorzenia postępowania o rozwiązanie, trudno sobie wyobrazić sytuację, kiedy po wykreślonej spółce zostanie majątek, który ma zostać nabyty przez Skarb Państwa. Określenie, że Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie mienie pozostałe po wykreślonym z rejestru podmiocie, bez względu na przyczynę wykreślenia, może prowadzić do wniosku, że nabycie mienia przez Skarb Państwa odnosi się także do likwidacji spółki na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych.

   

  Inne obowiązki związane ze sprawozdaniami

   

  Poza procedurą wykreślenia spółki, która nie złożyła sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe, z początkiem roku na spółki nałożono także dodatkowe obowiązki związane ze sprawozdaniami finansowymi. Szczegółowo piszemy o nich w artykułach Sprawozdanie finansowe spółki – brak obowiązku sporządzenia zgłoś do KRS oraz Firma musi zgłosić do KRS dzień kończący rok obrotowy.

   

  Martyna Kunke

  Tagi KRS rozwiązanie spółki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  Tel. 22 21 28 340

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Zobacz także

  Komandytowa

  Kto, kiedy i gdzie składa sprawozdanie finansowe spółki komandytowej?

  Komandytowa

  Czy spółka komandytowa prowadzi zawsze „pełną księgowość” czy wystarczy prowadzenie książki...

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi KRS rozwiązanie spółki