Kacper Ziniak

  Kacper Ziniak

  Zapytaj eksperta

  12.11.2018

  Czy można zmienić uchwałę o podziale zysku w spółce z o.o.?

  Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, o podziale zysku w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością decyduje zgromadzenie wspólników w formie uchwały. Z naszego artykułu dowiesz się czy decyzja zgromadzenia wspólników o podziale zysku jest ostateczna, czy też możliwa jest jej zmiana.

   

  Uchwała o podziale zysku

   

  Uchwała o podziale zysku powinna zostać podjęta na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy. W uchwale wspólnicy mogą postanowić o wypłacie zysku wspólnikom w formie dywidendy lub np. o jego przeznaczeniu na kapitał zapasowy spółki.

   

  Nieprzewidziana zmiana sytuacji

   

  Po podjęciu uchwały o wypłacie zysku wspólnikom okazać się może, że przeznaczone do wypłaty, lecz jeszcze niewypłacone, środki potrzebne są spółce na pokrycie niespodziewanego wydatku. Z drugiej strony okazać się również może, że w wyniku nieprzewidzianego zdarzenia wspólnik po podjęciu uchwały o pozostawieniu zysku w spółce nagle potrzebuje dodatkowych środków pieniężnych. Bardzo istotna jest zatem odpowiedź na pytanie czy podjętą uchwałę o podziale zysku można zmienić.

   

   

  Sprawdź nasz kurs online "Spółka z o.o. – nowe możliwości i korzyści w obliczu zmian podatkowych"
   

  Z kursu dowiesz się m.in:

  • Jakie zapisy w umowie sp. z o.o. są najważniejsze
  • Kiedy sp. z o.o. może stosować stawkę CIT 9% i jakie ustawodawca wprowadził w tym zakresie ograniczenia
  • Czy i na jakiej zasadzie wspólnicy oraz członkowie zarządu sp. z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki
  • Kiedy sp. z o.o. może skorzystać z tzw. estońskiego CIT
  • Czy spółka z o.o. jest optymalną formą prowadzenia działalności gospodarczej właśnie dla Ciebie

  Zobacz program i zamów tutaj.

   

   

  Zmiana uchwały o podziale zysku

   

  Kwestia zmiany uchwały o podziale zysku niestety nie została wprost uregulowana w Kodeksie spółek handlowych. Powoduje to, że w nauce prawa pojawiają się rozbieżne poglądy na tę kwestię. Część przedstawicieli nauki uważa, że raz podjęta uchwała o podziela zysku nie powinna być później zmieniana. Są jednak również poglądy, zgodnie z którymi skoro żaden przepis jednoznacznie nie zabrania dokonywać zmiany uchwały o podziela zysku, to nie ma przeszkód by takiej zmiany dokonać. W naszej ocenie zmiana uchwały o podziale zysku jest dopuszczalna. Jednakże ze względu na brak orzecznictwa w tym zakresie trudno jednoznacznie przewidzieć wynik ewentualnego sporu sądowego w takiej sprawie.

   

  W przypadku uchwały o podziale zysku mogą wystąpić dwa główne warianty jej treści: podział zysku między wspólników (dywidenda) lub pozostawienie zysku w spółce (np. na kapitale zapasowym).

   

  W przypadku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy, z chwilą jej podjęcia wspólnicy stają się wierzycielami spółki i mogą domagać się wypłaty dywidendy. Co do zasady wspólnik nie może zostać pozbawiony tego prawa. Co jednak nie oznacza, że sam nie może z niego zrezygnować. Naszym zdaniem nie ma przeszkód prawnych by uchwała o podziale zysku została zmieniona. Zmiana uchwały może jednak nastąpić, jeżeli za taką zmianą opowiedzą się wszyscy wspólnicy, którym dywidenda miała zostać wypłacona. W myśl zasady „chcącemu nie dzieje się krzywda”, jeżeli po podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy, ale jeszcze przed jej fizyczną wypłatą, wszyscy wspólnicy uznają, że lepszym rozwiązaniem będzie przeznaczenie zysku np. na rozwój działalności spółki, mogą podjąć uchwałę, w której zmienią pierwotną uchwałę o podziale zysku. Jeżeli uchwała o podziale zysku została już złożona do KRS i urzędu skarbowego, również uchwała o jej zmianie powinna zostać złożona do tych instytucji.

   

  Naszym zdaniem również uchwała o pozostawieniu zysku w spółce (np. na kapitale zapasowym) może zostać zmieniona późniejszą uchwałą zgromadzenia wspólników. Uchwała taka nie czyni nikogo wierzycielem, więc nie jest potrzebna niczyja zgoda, by ją zmienić (poza rzecz jasna uchwałą wspólników). Decyzja o przeznaczeniu zysku leży w kompetencji zgromadzenia wspólników. W przepisach Kodeksu spółek handlowych czy ustawy o rachunkowości brak jest ograniczeń co do możliwości ewentualnej zmiany pierwotnej decyzji przez zgromadzenie w sprawie zysku. Uchwała ta może zostać podjęta bezwzględną większością głosów, jeżeli umowa spółki nie wymaga innej większości do podjęcia uchwały o podziale zysku. Trzeba jednak pamiętać, że uchwała wspólników sprzeczna z dobrymi obyczajami i godząca w interesy spółki może zostać zaskarżona w drodze powództwa o uchylenie uchwały. Powództwo to może wnieść również zarząd, który może nie zgadzać się z pozbawieniem spółki środków, które zamierzał przeznaczyć na inwestycje. Także taka zmiana uchwały powinna zostać zgłoszona do KRS i urzędu skarbowego.

   

  Wykorzystaj 100% możliwości jakie daje spółka z o.o. Sprawdź nasze książki, w których znajdziesz niemal 1000 pytań i odpowiedzi na temat spółki z o.o.!

  Nie budzi natomiast wątpliwości, że na kolejnym zwyczajnym zgromadzeniu wspólników można postanowić o wypłacie zysku, który na poprzednim zwyczajnym zgromadzeniu został przeznaczony na kapitał zapasowy bądź rezerwowy spółki (o ile rzecz jasna spełnione są inne warunki wypłaty określonej kwoty dywidendy).

    

  Więcej na temat wypłaty dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością dowiesz się z artykułu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – zasady podziału zysku. 

   

  Kacper Ziniak

  Tagi dywidenda spółka z o.o.

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Z o.o.

  Zgromadzenie wspólników – kiedy zwoływać?

  Z o.o.

  Dywidenda w spółce z o.o. – czy można pozbawić wspólnika udziału w zysku spółki?

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi dywidenda spółka z o.o.