Rafał Szymkowiak

  Rafał Szymkowiak

  Zapytaj eksperta

  18.02.2015

  Dywidenda rzeczowa po nowemu

  Do końca ubiegłego roku dywidenda rzeczowa była praktycznym narzędziem służącym łagodzeniu skutków podatkowych w spółkach mających znaczny majątek i wysokie dochody. Podobnie jak wypłata wspólnikom należnego zysku w formie pieniężnej, także ta forma zapłaty była dla wypłacającej spółki neutralna podatkowo. Wraz ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2015 r. ustawodawca uznał, że przekazanie składnika majątku spółki tytułem wypłaty z zysku powoduje powstanie po stronie spółki przychodu z działalności gospodarczej z odpłatnego zbycia tego majątku. W spółkach osobowych przychód ten powstanie po stronie wspólników proporcjonalnie do ich udziału w zyskach, w spółkach kapitałowych będzie przychodem spółki.

   

  Nowe przepisy

   

  Znowelizowane przepisy ustawy o PIT i CIT w zamyśle ustawodawcy mają dążyć do wyeliminowania rozbieżności związanych z opodatkowaniem wypłacanych w formie rzeczowej wynagrodzeń, co w przeszłości stanowiło widoczny rozdźwięk pomiędzy rozstrzygnięciami organów podatkowych, a orzecznictwem sądów administracyjnych.

   

  W uzasadnieniu do zmiany ustawy o PIT i CIT ustawodawca wskazał na potrzebę sprecyzowania zasad ustalania wartości składników majątku otrzymanych przez stronę transakcji, jaką można uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia przedmiotu świadczenia. Jednak poza tym krótkim odwołaniem do generalnej zasady z jakiej wynika sposób obliczenia dochodu w przypadku odpłatnego zbycia składnika majątkowego, brak jest jednoznacznego wskazania jak określać wartość kosztów świadczeń w naturze w przypadku gdy powodują one powstanie przychodu. Dlatego też każda transakcja dotycząca wypłaty zysku w formie rzeczowej wymagać będzie oddzielnej weryfikacji.

   

  Na co zwracać uwagę

   

  Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w całości lub w części zobowiązanie, w tym z tytułu dywidendy, przychodem takiego podatnika wypłacającego zyski w formie rzeczowej będzie wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego świadczenia. Jeżeli jednak wartość rynkowa w ten sposób wypłaconych zysków okaże się wyższa niż wysokość zobowiązania uregulowanego tym świadczeniem, przychód określony będzie w wysokości wartości rynkowej przedmiotu dywidendy. Trzeba zatem zwracać szczególną uwagę na stosowanie dokładnej wyceny transferowanych do wspólnika aktywów. Najlepiej aby ich wartość odpowiadała wartości wypłacanego zysku. Powyższe zalecenie warto stosować nie tylko kierując się dobrze rozumianym interesem ekonomicznym, ale także tym, że w sytuacji gdy wycena przedmiotu dywidendy znacznie odbiegać będzie od jej wartości rynkowej, przychód z takiej transakcji może zostać określony przez organ podatkowy. Ten natomiast posiłkował się będzie cenami rynkowymi stosowanymi w obrocie rzeczami z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia – co w ostatecznym rozrachunku może okazać się mało korzystne.

   

  Ponieważ nowe przepisy nie odnoszą się do sposobu w jaki wspólnicy lub spółka, osiągający przychód z tytułu wypłaty dywidendy rzeczowej mieliby obliczać koszty uzyskania przychodów takiej transakcji, najbardziej racjonalnym rozwiązaniem wydaje się być ustalanie kosztów na zasadach ogólnych.

   

  Dla zobrazowania powyższego, posłużmy się prostym przykładem, w którym wspólnicy spółki osobowej przyznają wspólnikom zyski w kwocie 300. Następnie podjęta zostaje decyzja o uregulowaniu zobowiązania wobec wspólników w formie rzeczowej, poprzez wydanie ruchomości o wartości rynkowej 300, jednak zakupionej za 100. Przychodem w takim wypadku będzie wartość rynkowa ruchomości, czyli 300. Kosztem -  cena jej nabycia, czyli 100. Dochód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – w tym wypadku wypłaty zysków w formie rzeczowej - (wszystkich wspólników spółki proporcjonalnie do udziału w zyskach), wyniesie zatem 200.

             

  A jednak, jakieś koszty ustawodawca reguluje

   

  Od kwestii nieuregulowania przez ustawodawcę kosztów związanych z wypłatą zysków w formie rzeczowej, należy odróżnić kwestię związaną z ustalaniem kosztów uzyskania przychodów u wspólnika, który w późniejszym czasie sprzeda składnik majątku otrzymany w formie świadczenia niepieniężnego. To bowiem zagadnienie znajduje odzwierciedlenie w znowelizowanej ustawie o PIT i CIT. Na podstawie nowych przepisów wspólnik może zaliczyć do kosztów podatkowych równowartość należności uregulowanej przez zapłatę dywidendy w formie rzeczowej, pomniejszonej o VAT, naliczony w związku z przekazaniem tego świadczenia, oraz pomniejszonej o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

   

  Jędrzej Banaszewski

  Tagi dywidenda

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Podatki

  Optymalizacja podatkowa. 10 zaleceń zanim zaczniesz.

  Podatki

  Czy bieżąca działalność operacyjna firmy może być optymalizowana podatkowo?

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi dywidenda