Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  03.11.2020

  Estoński CIT od 2021 r.– dla kogo?

  W nowelizacji ustawy o CIT, która ma zacząć obowiązywać od 2021 r. przewidziano dwa odrębne rozwiązania dla spółek z o.o. oraz S.A. planujących inwestycje – ryczałt od dochodów, czyli tzw. estoński CIT oraz specjalny fundusz inwestycyjny. Oba rozwiązania mogą przynieść spółkom kapitałowym znaczące korzyści podatkowe, jednak ich zastosowanie wymaga spełnienia wielu warunków.

   

   

  Aktualizacja 12.10.2021

  Projekt tzw. Polskiego Ładu przewiduje duże i korzystne zmiany w przepisach dotyczących estońskiego CIT, które pozwolą znacznie większej liczbie spółek na korzystanie z tej formy opodatkowania. Więcej szczegółów znajdziesz w artykule Estoński CIT – dla kogo od 2022 r.?

   

  Zamów nasz kurs online "Jak zarabiać i nie płacić podatków – czyli ESTOŃSKI CIT w praktycznych przykładach"

  Z kursu dowiesz się m.in:

  • Na czym polega tzw. estoński CIT i jak na nim zyskać?
  • Kto może skorzystać z estońskiego CIT i o czym musi pamiętać?
  • Czym są ukryte zyski i jak są opodatkowane?
  • Na co uważać, żeby nie stracić opodatkowania estońskiego CIT?
  • Czym różni się księgowość na estońskim CIT?

  Zobacz program i zamów tutaj.

   

  Ryczałt od dochodów i specjalny fundusz inwestycyjny

   

  Nowelizacja ustawy przewiduje dwa nowe warianty opodatkowania:

  • ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, czyli tzw. estoński CIT, który zakłada możliwość zapłaty podatku dochodowego dopiero w momencie wypłaty zysku do wspólników;
  • specjalny fundusz inwestycyjny, który umożliwia szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych, z uwzględnieniem klasycznych zasad opodatkowania.

   

  Więcej na temat obu wariantów przeczytasz w artykule Estoński CIT, czyli ryczałt od dochodów czy specjalny fundusz inwestycyjny?

   

  Oba rozwiązania zostały przewidziane dla tej samej grupy podmiotów, tj. dla mikro, małych i średnich spółek kapitałowych (sp. z o.o. i S.A.), których przychody nie przekraczają 100 mln zł.

   

  Wyłączenia, czyli kto nie skorzysta z estońskiego CIT

   

  Krąg podatników, którzy od 1 stycznia 2021 r. będą mogli skorzystać z tych preferencyjnych rozwiązań został znacząco ograniczony poprzez określenie wielu dodatkowych wyłączeń.

   

  W poniższej tabeli przedstawiliśmy zestawienie podmiotów, które nie będą mogły opodatkować swoich dochodów tzw. estońskim CIT oraz utworzyć specjalnego funduszu inwestycyjnego.

   


  Wariant I:

  ryczałt od dochodów spółek kapitałowych

   

   

  Wariant II:

  specjalny fundusz inwestycyjny

   

  - wyłączenia o charakterze trwałym –

   

   

  ×       spółki osobowe, które będą posiadać status podatnika CIT (S.K.A. i spółka komandytowa) oraz spółdzielnie;

   

   

  ×       spółki zatrudniające na podstawie umowy o pracę, w przeliczeniu na pełne etaty mniej niż 3 osoby (z wyłączeniem udziałowców i akcjonariuszy).

  Wyjątkiem są podmioty posiadające status tzw. małego podatnika, które aby skorzystać z tych rozwiązań muszą zatrudniać min. 1 osobę.

   

   

  ×       spółki rozpoczynające działalność, które w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia działalności nie uzupełnią ww. poziomu zatrudnienia (zatrudniając co najmniej 1 osobę w każdym roku);

   

   

  ×       spółki, których przychody z działalności osiągnięte w poprzednim roku podatkowym lub wartość średnich przychodów z działalności, obliczona na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego, z okresu opodatkowania ryczałtem, przekroczyły 100 mln zł (brutto);

   

   

  ×       spółki, których udziałowcami (akcjonariuszami) są osoby prawne;

   

   

  ×       spółki, których udziałowcy (akcjonariusze) posiadają prawa majątkowe związane z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

   

   

  ×       tzw. spółki holdingowe, czyli spółki posiadające udziały (akcje) w kapitale innej spółki, tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogół praw i obowiązków w spółce osobowej oraz inne prawa majątkowe związane z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

   

   

  ×       spółki inwestujące w nowe technologie, które ponoszą wydatki na licencje, prawa autorskie i prawa do patentów;

   

   

  ×       spółki, które sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z MSR;

   

   

  ×       spółki, których przychody „pasywne” przewyższają przychody z działalności operacyjnej, tzn. co najmniej 50% przychodów pochodzi z: wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, części odsetkowej raty leasingowej, poręczeń i gwarancji, praw autorskich lub praw własności przemysłowej (w tym z tytułu zbycia tych praw); zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych, transakcji z podmiotami powiązanymi (w przypadku, gdy w związku z tymi transakcji nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma);

   

   

  ×       przedsiębiorstwa finansowe prowadzące działalność w zakresie finansowania dłużnego;

   

   

  ×       instytucje pożyczkowe;

   

   

  ×       spółki działające w SSE lub w PSI;

   

   

  ×       podmioty postawione w stan upadłości lub likwidacji;

   

   

  ×       spółki, które nie złożą zawiadomienia o wyborze opodatkowania tym wariantem w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego opodatkowania estońskim CIT (w przypadku wyboru estońskiego CIT od 2021 r. zawiadomienie należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2021 r.);

   

   

   

  ×       spółki, które chcą rozliczyć stratę oraz korzystać lub kontynuować korzystanie z innych ulg podatkowych (np. ulgi B+R, ulgi za złe długi);

   

   

   

  - wyłączenia o charakterze czasowym –

   

   

  ×       spółki utworzone w wyniku połączenia lub podziału w roku podatkowym, w którym rozpoczęły działalność oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym (nie krócej niż przez okres 24 miesięcy);

   

   

  ×       spółki utworzone przez podmioty, które wniosły do spółki tytułem aportu składniki majątku uzyskane w wyniku likwidacji innych podmiotów w roku podatkowym, w którym rozpoczęły działalność oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym (nie krócej niż przez okres 24 miesięcy);

   

   

  ×       spółki utworzone przez podmioty, które wniosły do spółki tytułem aportu uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, ZCP albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10.000 EUR w roku podatkowym, w którym rozpoczęły działalność oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym (nie krócej niż przez okres 24 miesięcy);

   

   

  ×       spółki, które zostały podzielone przez wydzielenie w roku podatkowym, w którym dokonano podziału oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym (nie krócej niż przez okres 24 miesięcy);

   

   

  ×       spółki, które wniosły tytułem wkładu do innego podmiotu przedsiębiorstwo, ZCP albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10.000 EUR w roku podatkowym, w którym wniesiono wkład oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym (nie krócej niż przez okres 24 miesięcy);

   

   

  ×       spółki, które wniosły tytułem wkładu do innego podmiotu składniki majątku uzyskane przez te podmioty w wyniku likwidacji innych podmiotów w roku podatkowym, w którym wniesiono wkład oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym (nie krócej niż przez okres 24 miesięcy);

   

   

  ×       spółki, które utraciły prawo do opodatkowania estońskim CIT, przed upływem 3 lat podatkowych (trwających nie krócej niż 36 miesięcy) następujących po roku kalendarzowym, w którym utraciły one prawo do takiego opodatkowania.

   

   

  ×       spółki, które utraciły prawo do rozliczeń w wykorzystaniem specjalnego funduszu inwestycyjnego, przed upływem 3 lat podatkowych (trwających nie krócej niż 36 miesięcy) następujących po roku kalendarzowym, w którym utraciły one prawo do takich rozliczeń.

   

   

  Spełnienie któregokolwiek kryterium wskazanego w powyższej tabeli spowoduje (trwałe lub czasowe) wyłączenie możliwość zastosowania estońskiego CIT lub specjalnego funduszu inwestycyjnego.

   

  Estoński CIT – nakłady inwestycyjne

   

  Głównym założeniem oraz podstawowym warunkiem korzystania z ryczałtu od dochodów oraz specjalnego funduszu inwestycyjnego będzie konieczność ponoszenia nakładów inwestycyjnych, przez które rozumie się wydatki na wytworzenie lub nabycie fabrycznie nowych środków trwałych (z grupy od 3 do 8 KŚT, czyli z wyłączeniem gruntu, budynków i lokali oraz inwentarza żywego), a także opłaty stanowiące spłatę wartości początkowej środków trwałych ustalone w umowie leasingu (z wyłączeniem leasingu operacyjnego).

   

  Do nakładów inwestycyjnych nie będą mogły być zaliczone wydatki poniesione na samochody osobowe, środki transportu lotniczego oraz inne składniki majątku służące głównie celom osobistym udziałowców/akcjonariuszy lub członków ich rodzin.

   

  Ww. nakłady na cele inwestycyjne będą musiały zostać poniesione w wysokości wyższej o:

  • 15% wartości początkowej ww. środków trwałych (ustalonej na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzający rok podatkowy, w którym stosowany jest ryczałt lub fundusz) i jednocześnie w kwocie nie mniejszej niż 20 tys. zł – przy czym limit ten dotyczy 2-letniego okresu;
  • 33% wartości początkowej środków trwałych, o której mowa powyżej i jednocześnie w kwocie nie mniejszej niż 50 tys. zł – przy czym limit ten dotyczy 4-letniego okresu.

   

  Wyższy limit będzie mógł być stosowany przez spółkę, która będzie realizować „znaczącą dla prowadzonej działalności inwestycję” oraz przed upływem 2-letniego okresu poinformuje urząd skarbowy o przedmiocie inwestycji, roku poniesienia nakładów oraz terminie planowanego zakończenia inwestycji.

   

  Przykład

  Spółka X z o.o. działająca w branży marketingowej posiada środki trwałe w postaci laptopów, telefonów, drukarek. Zakłada się, że wartość początkowa ww. środków trwałych na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniesie 150 tys. zł. Zarząd spółki wraz z działem księgowym rozważają możliwość opodatkowania dochodów spółki tzw. estońskim CIT. Spółka z o.o. spełnia wszystkie pozostałe warunki do skorzystania z tej formy opodatkowania.

  Spółka X z o.o. będzie mogła skorzystać z opodatkowania tzw. estońskim CIT od 1 stycznia 2021 r., jeżeli w 2021 r. i 2022 r. zainwestuje w określone środki trwałe łącznie co najmniej 22,5 tys. zł.

   

  Estoński CIT – czy przekształcić się w spółkę kapitałową?

   

  Polskie rozwiązanie oparte na estońskim, czyli ryczałt od dochodów oraz wzorowany na niemieckim specjalny fundusz inwestycyjny zostały przewidziane wyłącznie dla spółek kapitałowych. Spółki komandytowo-akcyjne, a także spółki komandytowe, które w 2021 r. również mają stać się podatnikami CIT, nie będą mogły skorzystać z tych możliwości. Więcej na temat planowanych zmian w opodatkowaniu spółek komandytowych przeczytasz w artykułach CIT dla spółek komandytowych – Sejm przyjął ustawę oraz CIT w spółce komandytowej już od 2021 r.? 

   

  Podmioty (przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą lub spółki osobowe), które chcą skorzystać z opisanych rozwiązań mogą przekształcić się w spółki kapitałowe (sp. z o.o. lub S.A.). Należy mieć przy tym jednak na uwadze, że jeżeli takie podmioty będą chciały skorzystać z ryczałtu od dochodów lub utworzyć specjalny fundusz inwestycyjny w pierwszym roku po przekształceniu, to będą zobligowane do ustalenia dochodu z takiego przekształcenia w wysokości nadwyżki wartości rynkowej składników majątku ponad ich wartość podatkową.

   

  Estoński CIT od 2021 r.

   

  Na posiedzeniu, które odbyło się 28 października, Sejm przyjął nowelizację ustawy o CIT zakładającą wprowadzenie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych oraz specjalnego funduszu inwestycyjnego. Uchwalona ustawa trafi jeszcze do Senatu, który będzie miał maksymalnie 30 dni na jej rozpatrzenie. Najprawdopodobniej do końca listopada ustawa (w niezmienionej formie) zostanie podpisana przez Prezydenta. W praktyce oznacza to, że nowe rozwiązania zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.  

   

  Jesteś zainteresowany estońskim CIT i zastanawiasz się, czy możesz skorzystać z tego rozwiązania? Przygotuj się na zmiany i już teraz skontaktuj się ze specjalistami Kancelarii PragmatIQ. Więcej o korzyściach, jakie daje opodatkowanie CIT estońskim dowiesz się też z naszego szkolenia Jak zarabiać i nie płacić podatków, czyli ESTOŃSKI CIT w praktycznych przykładach.  

   

  Paulina Sandomierz

  Paulina Mikołajczak

  Tagi CIT inwestycje

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi CIT inwestycje