Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  09.02.2024

  Jak opodatkowana jest spółka z o.o. i jej wspólnicy?

  Zyski spółki z o.o., wypłacane wspólnikom jako dywidenda są opodatkowane dwukrotnie – najpierw podatkiem CIT, a następnie PIT. Czy da się tego uniknąć? Dowiesz się z naszego artykułu!

   

  W pierwszej kolejności dochód spółki z o.o. (czyli nadwyżka przychodów nad kosztami) podlega opodatkowaniu na poziomie spółki podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) wg stawki 19% lub 9%. Stawka 9% wprowadzona została od 2019 r. Kto i kiedy może z niej skorzystać przeczytasz w naszym artykule 9% CIT od 2019 r. - kto skorzysta?  

   

  Po opodatkowaniu CIT zysk spółki z o.o. może być wypłacony wspólnikom jako dywidenda. Od wypłaconej dywidendy wspólnicy płacą 19% PIT. Za pobranie podatku odpowiada spółka z o.o., wspólnicy otrzymują więc wypłatę w kwocie netto (pomniejszoną o podatek). 

   

  Warto pamiętać, że wypłata dywidendy do wspólników, którzy są podatnikami CIT może być pod pewnymi warunkami zwolniona z opodatkowania. Nie rozwiązuje to jednak problemu, bo za każdą nawet najbardziej złożoną strukturą holdingową stoją osoby fizyczne, które z takiego zwolnienia nie mogą skorzystać. Więcej na temat zwolnienia dywidendowego możesz przeczytać w naszym artykule Zwolnienie dywidendy z opodatkowania – na co zwrócić uwagę? na naszym portalu spolkazoo.net. 

   

  Udziałowcy spółki z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki z o.o., chyba, że są jednocześnie członkami zarządu. Zgodnie z Ordynacją podatkową członkowie zarządu spółki z o.o. (niezależnie czy tytułują się Prezesem, Wiceprezesem czy Członkiem Zarządu) mogą zostać zobowiązani do zapłaty podatków, których spółka nie jest w stanie uregulować. Członek zarządu może się z tej odpowiedzialności zwolnić tylko wtedy, gdy udowodni, że w odpowiednim czasie złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki albo jeśli wykaże, że niezłożenie wniosku nastąpiło bez jego winy.

   

  Opodatkowaniu podlega zatem zarówno spółka z o.o. jak i jej wspólnicy. O sposobie płatności tych podatków możesz przeczytać w naszym artykule Kiedy podatki płaci spółka z o.o. a kiedy jej wspólnicy?  na naszym portalu Spolkazoo.net 

   

   

  Sprawdź nasz kurs online "Spółka z o.o. – nowe możliwości i korzyści w obliczu zmian podatkowych"
   

  Z kursu dowiesz się m.in:

  • Jakie zapisy w umowie sp. z o.o. są najważniejsze?
  • Kiedy sp. z o.o. może stosować stawkę CIT 9% i jakie ustawodawca wprowadził w tym zakresie ograniczenia?
  • Czy i na jakiej zasadzie wspólnicy oraz członkowie zarządu sp. z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki?
  • Kiedy sp. z o.o. może skorzystać z tzw. estońskiego CIT?
  • Czy spółka z o.o. jest optymalną formą prowadzenia działalności gospodarczej właśnie dla Ciebie?

   

  Zobacz program i zamów tutaj.

   

   

   

  Alternatywne sposoby wypłaty zysku spółki z o.o. do wspólnika

   

  Dywidenda to tylko jedna z możliwych form wypłaty wynagrodzenia przez spółkę z o.o. do wspólnika. Często zdarza się, że wspólnik jest również członkiem zarządu spółki z o.o. lub świadczy na jej rzecz usługi, za co przysługuje mu wynagrodzenie. Ponadto wspólnik może odpłatnie udostępnić spółce swoją nieruchomość, np. w ramach wynajmu. Należy pamiętać, że usługi i transakcje pomiędzy spółką z o.o., a jej wspólnikami powinny być realizowane na warunkach rynkowych - więcej na ten temat znajdziesz na naszym portalu powiazane.pl Dokumentacja cen transferowych - podmioty powiązane 

   

  Chcesz wiedzieć jak założyć spółkę z o.o., a także jak dokonywać w niej zmian? Sprawdź nasze książki, w których znajdziesz ponad 1000 pytań i odpowiedzi na temat spółki z o.o.!

  Zamów teraz

  Wynagrodzenie członka zarządu

   

  Wspólnik spółki z o.o. może zostać powołany do pełnienia funkcji członka zarządu za odpowiednim wynagrodzeniem. W uchwale wspólnicy określają wysokość wynagrodzenia członka zarządu, które powinno być adekwatne do zakresu wykonywanych przez niego obowiązków.

   

  Przychody członka zarządu są opodatkowane podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej – 12% PIT do kwoty 120 tys. zł, 32% powyżej tej kwoty oraz kwota wolna w wysokości 30 tys. zł. Wynagrodzenie to jest również obciążone 9% składki zdrowotnej. Zaletą tej formy wypłaty wynagrodzenia do wspólnika, będącego równolegle członkiem zarządu, jest brak obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ZUS oraz możliwość zaliczenia wypłaconego przez spółkę z o.o. wynagrodzenia do kosztów podatkowych. Więcej o kwestiach związanych z wynagrodzeniem członka zarządu w spółce z o.o. dowiesz się z naszego artykułu Polski Ład a wynagrodzenia członków zarządu i prokurentów.

   

  Wynagrodzenie za świadczone usługi

   

  Wypłata wynagrodzenia ze spółki z o.o. może się również odbywać w związku z świadczeniem przez wspólnika usług w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. W takiej sytuacji wspólnik podlega opodatkowaniu od dochodów osiąganych z tego tytułu jak każdy inny przedsiębiorca, niezwiązany ze spółką i świadczący na jej rzecz usługi. Wypłacane przez spółkę wynagrodzenie może stanowić dla niej koszt podatkowy. Warto zaznaczyć, że jeżeli wspólnik jest równocześnie członkiem zarządu pobierającym z tego tytułu wynagrodzenie, to usługi świadczone przez niego na rzecz spółki na podstawie umowy B2B nie powinny być tożsame z czynnościami wykonywanymi w ramach pełnienia funkcji w zarządzie.

   

  Sposób opodatkowania i oskładkowania dochodu w jednoosobowej działalności gospodarczej zależy od wybranej formy opodatkowania. Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności w 2024 roku, mogą wybrać następujące formy opodatkowania:

   

  • Opodatkowanie na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), oferującą kwotę wolną od podatku wynoszącą 30 tys. zł oraz progresywną stawkę podatkową: 12% od dochodów do 120 tys. zł i 32% powyżej tej kwoty. Przy tej formie opodatkowania składka zdrowotna wynosi 9% dochodu.

   

  • Podatek liniowy, gdzie zastosowanie znajduje jednolita stawka 19% bez względu na wysokości dochodów i bez kwoty wolnej od podatku, co może być korzystne przy wyższych zyskach z działalności. Przy tej formie opodatkowania składka zdrowotna wynosi 4,9% dochodu.

   

  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, z stawkami wynoszącymi od 2 % do 17 %, w zależności od rodzaju działalności. Przy tej formie opodatkowania składka zdrowotna jest ryczałtowa w zależności od kwoty przychodów.

   

  Przy wszystkich powyższych formach opodatkowania, przedsiębiorcy obciążeni są również składkami społecznymi ZUS, które obecnie sięgają kwoty prawie 2 tys. zł miesięcznie. Jeżeli jednak podejmujesz się prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej po raz pierwszy, możesz skorzystać z tzw. „ulgi na start” i nie opłacać składek na ubezpieczenie społeczne przez okres pierwszych 6 miesięcy, a następnie skorzystać z tzw. „preferencyjnej składki ZUS” oraz „Małego ZUS plus”. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Preferencyjne składki ZUS a jednoosobowa spółka z o.o.  na portalu Spolkazoo.net 

   

  Ponadto, warto zaznaczyć, że dla dwóch pierwszych form opodatkowania (skala podatkowa oraz podatek liniowy), przy osiągnięciu dochodu powyżej 1 mln zł, dochodzi dodatkowe obciążenie w postaci 4% daniny solidarnościowej. Omawiamy to szczegółowo w artykule Danina solidarnościowa - najnowszy podatek dla najbogatszych

   

  Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą nie można zapomnieć o obowiązkach na gruncie podatku VAT. Stawka podatku zależy od rodzaju świadczonej usługi. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z dwóch rodzajów zwolnień z VAT – ze względu na przedmiot działalności (zwolnienie przedmiotowe) albo ze względu na roczny obrót nieprzekraczający 200 tys. zł (zwolnienie podmiotowe).

   

  Umowa o pracę i umowa zlecenie

   

  Wspólnik spółki z o.o. może być zatrudniony na umowie o pracę, o ile wykonuje dla spółki konkretne zadania zawodowe.

   

  Umowa o pracę podlega opodatkowaniu według skali podatkowej (12% lub 32%) oraz jest obciążona składkami na ubezpieczenia społeczne ZUS i zdrowotne. Od wynagrodzenia pracownika potrącane są zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) i zdrowotne.

   

  Spółka z o.o. może również zatrudnić wspólnika na umowie zlecenie. Proces ten nie różni się znacząco od zatrudniania innych osób niebędących wspólnikami, o ile umowa zlecenie spełnia wymogi kodeksu cywilnego. Kluczowe jest, aby zawarta umowa jasno określała zakres wykonywanych zadań, wynagrodzenie oraz inne warunki współpracy. Nie ma tu szczególnych przeszkód prawnych, jednak ważne jest, aby upewnić się, że umowa zlecenie nie maskuje faktycznego stosunku pracy, co mogłoby narazić spółkę na konsekwencje prawne związane z omijaniem przepisów prawa pracy. Umowa zlecenie jest opodatkowana według skali podatkowej (12% lub 32%), a także podlega składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, choć w odniesieniu do składek na ubezpieczenie społeczne dużo zależy od tego czy równolegle zleceniobiorca ma inny tytuł do ubezpieczeń społecznych.

   

  Wynajem nieruchomości

   

  Wspólnik spółki z o.o. będący jednocześnie właścicielem nieruchomości może otrzymywać środki pieniężne ze spółki z tytułu wynajmu tej nieruchomości. Takie podejście umożliwia zabezpieczenie majątku prywatnego przed ewentualnymi zobowiązaniami spółki. Jest to strategia, która może przynieść korzyści podatkowe i finansowe, jednak wymaga dokładnej analizy indywidualnej sytuacji pod kątem prawnym i podatkowym, aby uniknąć potencjalnych ryzyk związanych z cenami transferowymi oraz innymi aspektami podatkowymi. Więcej na temat sposobu opodatkowania najmu przeczytasz w artykule Najem prywatny od 2023 r. tylko na ryczałcie.

   

  Powtarzające się świadczenia niepieniężne

   

  Na podstawie art. 176 kodeksu spółek handlowych możliwa jest wypłata wynagrodzenia wspólnikowi przez spółkę z o.o. sytuacji, w której wspólnik wykonuje na rzecz spółki powtarzające się świadczenia niepieniężne. Przykładowo, może być to przygotowywanie co kwartał strategii marketingowej spółki. Wspólnik może otrzymywać wynagrodzenie za takie świadczenia, nawet jeśli spółka nie wykazuje zysku. Wynagrodzenie to musi być ustalone na poziomie rynkowym. Kluczowe jest, aby szczegóły dotyczące rodzaju i zakresu świadczeń oraz zasady wynagrodzenia były określone w umowie spółki.

   

  Wynagrodzenie wspólnika spółki z o.o., za powtarzające się świadczenia niepieniężne na podstawie art. 176 kodeksu spółek handlowych, podlega opodatkowaniu według zasad ogólnych (skala podatkowa), ale nie jest oskładkowane – nie trzeba od niego odprowadzać składek na ubezpieczenia zdrowotne ani społeczne.

   

  Estoński CIT w spółce z o.o. - dlaczego warto?

   

  Spółki z o.o. mają możliwość skorzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek popularnie nazywanego estońskim CIT. W estońskim CIT efektywne opodatkowanie spółki i wspólników jest niższe niż przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych - zamiast 26,29% w spółce będącej małym podatnikiem lub 34,39% u pozostałych, opodatkowanie wypłacanych zysków wyniesie maksymalnie odpowiednio 20% lub 25%.

   

  Co ważne, zasadą w estońskim CIT jest opodatkowanie tylko zysków wypłacanych wspólnikom. Jeśli więc bieżące zyski nie są wypłacane w ogóle lub są wypłacane tylko w części, to podatek nie pojawia się w ogóle bądź pojawia się tylko od wypłacanej części zysku. W rezultacie efektywne opodatkowanie dochodu spółki może być jeszcze niższe, a przez to bardzo korzystne.

   

  Więcej o funkcjonowaniu i korzyściach, jakie daje przejście na estoński CIT w spółce z o.o. znajdziesz w artykule  Spółka z o.o. na estońskim CIT – czy się opłaca?  oraz Estoński CIT – dlaczego warto? 

   

  Jaki sposób opodatkowania spółki z o.o. i wypłaty wygenerowanego zysku będzie dla mnie optymalny? 

   

  Opodatkowanie spółki z o.o. oraz wypłata wynagrodzenia wspólnikom to złożona kwestia, która może być realizowana na różne sposoby, w zależności od potrzeb samej spółki jak i jej wspólników jak również ich specyfiki. Przedstawiliśmy najpopularniejsze metody, jednak istnieją też inne rozwiązania, które można zastosować w zależności od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się jaki sposób opodatkowania spółki z o.o. oraz wypłaty wygenerowanych przez nią zysków będzie dla Ciebie optymalny, to skontaktuj się z naszymi ekspertami.

   

  Adam Grobelny

  Eryk Stefanicki

   

   

  Tagi doradztwo podatkowe spółka z o.o.

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi doradztwo podatkowe spółka z o.o.