Paweł Skurzyński

  Paweł Skurzyński

  Zapytaj eksperta

  20.04.2020

  Jak wygląda procedura przekształcenia w spółkę komandytową?

  Z każdym rokiem na rynku funkcjonuje coraz więcej spółek komandytowych. Nic dziwnego, biorąc pod uwagę korzystne opodatkowanie oraz ograniczenie odpowiedzialności, które umożliwia prowadzenie działalności w tej formie. A jak wygląda procedura przekształcenia innej spółki w spółkę komandytową ?

  W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, iż w dniu 1 marca 2020 roku doszło do istotnych zmian przepisów regulujących procedury przekształceń opisane w Kodeksie spółek handlowych. Obecna procedura przekształcenia w spółkę komandytową uległa uproszczeniu, co przełoży się na znaczną oszczędność czasu i pieniędzy dla przekształcających się spółek.

   

  Jakie są kluczowe elementy procesu przekształcenia w sp.k. ?

   

  Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Kodeksu spółek handlowych do dokonania przekształcenia w spółkę komandytową wymaga się:

   

  • sporządzenia planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami,
  • powzięcia uchwały o przekształceniu spółki,
  • określenia wspólników uprawnionych do reprezentacji spółki oraz prowadzenia jej spraw,
  • dokonania w rejestrze przedsiębiorców wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej.

   

  Dodatkowo, przekształcenie spółki osobowej (czyli spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowo-akcyjnej) w spółkę komandytową, dochodzi do skutku jeśli za przekształceniem wypowiedzieli się wszyscy wspólnicy spółki przekształcanej.

   

  Jak przebiega procedura przekształcenia w sp.k. krok po kroku ?

   

  Zasadniczo proces przekształcenia dzieli się na trzy etapy (fazy), których realizacja powinna następować w określonym porządku chronologicznym:

   

  • fazę menadżerską,
  • fazę właścicielską,
  • fazę sądową (rejestracji).

   

  Faza menadżerska

   

  W fazie menedżerskiej, która następuje jako pierwsza, zwykle przeprowadza się w spółce badanie due diligence w zakresie aspektów prawnych, podatkowych oraz finansowych przekształcenia. Jeżeli analiza nie ujawnia żadnych przeszkód to Zarząd lub wszyscy wspólnicy prowadzący sprawy spółki sporządzają plan przekształcenia w spółkę komandytową wraz z załącznikami.

   

  Obowiązującymi elementami planu przekształcenia są:

   

  • ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej, na określony dzień w miesiącu, poprzedzający przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia,
  • określenie wartości godziwej udziałów albo akcji wspólników (w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową).

   

  Plan przekształcenia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem sytuacji, gdy sporządza go spółka jednoosobowa, bowiem w takim wypadku powinien on być sporządzony w formie aktu notarialnego

   

  Dodatkowo, wraz z planem przekształcenia należy przygotować następujące załączniki:

   

  • projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki,
  • projekt umowy albo statutu spółki przekształconej,
  • sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzający przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia (przykładowo – jeżeli plan przekształcenia sporządzamy i podpisujemy w lipcu to sprawozdanie powinno być przygotowane na dowolny dzień czerwca)

   

  Sporządzenie planu przekształcenia nie zawsze jest obligatoryjne. W przypadku przekształcenia spółki jawnej lub partnerskiej, w której wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki oraz przekształcenia spółki cywilnej, w spółkę komandytową, nie ma obowiązku sporządzenia planu przekształcenia sensu stricto, gdyż przygotowuje się jedynie uchwałę o przekształceniu oraz umowę spółki komandytowej.

   

  W tym wypadku cały proces sprowadza się w zasadzie do przeprowadzania fazy właścicielskiej oraz sądowej, z pominięciem fazy menadżerskiej.

   

  W obowiązującym od 1 marca 2020 r. stanie prawnym, w przypadku przekształcenia w spółkę komandytową nie jest już konieczne badanie planu przekształcenia przez biegłego rewidenta. Dla spółki oznacza to oszczędność środków, które zostałyby wydane na honorarium biegłego oraz czasu, który zostałby przeznaczony na sporządzanie opinii przez biegłego.

   

  Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym artykule Przekształcenie w spółkę komandytową bez biegłego możliwe już od marca 2020!

   

  Faza właścicielska

   

  Następnie, rozpoczyna się faza właścicielska, w której zarząd lub wspólnicy prowadzący sprawy spółki przekształcanej zawiadamiają wszystkich wspólników spółki o planowanym podjęciu uchwały o przekształceniu. Zgodnie z KSH powinno to nastąpić dwukrotnie, przy czym pierwsze zawiadomienie powinno być dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia uchwały, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia. W praktyce możliwe jest skrócenie powyższych terminów do niezbędnego minimum, za zgodą wszystkich wspólników spółki przekształcanej szczególnie jeśli brali oni aktywny udział w przekształceniu Spółki i przygotowaniu planu przekształcenia.

   

  Kulminacyjnym momentem fazy właścicielskiej jest podjęcie uchwały o przekształceniu w spółkę komandytową, które odbywa się w w formie aktu notarialnego. Podjęcie uchwały o przekształceniu zastępuje obecnie zawarcie umowy spółki przekształcanej, a także powołanie organów spółki przekształconej (te czynności muszą się znaleźć w treści samej uchwały). Przed podjęciem uchwały o przekształceniu wspólnikom spółki należy ustnie przedstawić istotne elementy planu przekształcenia.

   

  Od 1 marca 2020 nie jest konieczne składanie przez wspólników przekształcanej spółki oświadczeń o uczestnictwie w spółce przekształconej. Znowelizowane przepisy KSH wprowadzają w tym zakresie domniemanie o uczestnictwie wspólników w przekształconej spółce.

   

  Faza sądowa

   

  Ostatnią fazą (tzw. sądową) procedury przekształcenia jest rejestracja spółki przekształconej w rejestrze przedsiębiorców KRS (oraz wykreślenie spółki przekształconej), a także ogłoszenie przekształcenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Przy czym wpis spółki przekształconej dokonywane jest na wniosek natomiast wykreślenie spółki przekształcanej następuje z urzędu.

   

  Optymalnym rozwiązaniem z praktycznego punktu widzenia jest zawnioskowanie o wpis na określony dzień, najlepiej na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego. Zdecydowanie ułatwia to uporządkowanie spraw spółki o charakterze księgowo-finansowym w okresie przejściowym.

   

  Po ogłoszeniu cała procedura zostaje zakończona, a wspólnicy mogą korzystać z możliwości, które stwarza im prowadzenie swojej działalności w formie spółki komandytowej.

   

  Paweł Dymkowski, Kamil Ekiert,

  Tagi przekształcenie spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Komandytowa

  Podział zysku w spółce komandytowej - ile razy do roku?

  Przekształcenia spółek

  Przekształcenie spółki - najważniejsze skutki podatkowe

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi przekształcenie spółka komandytowa