Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  01.10.2022

  Jakie są warunki obrotu akcjami prostej spółki akcyjnej?

  Ideą wprowadzenia regulacji dotyczących prostej spółki akcyjnej było utworzenie nowej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, dostosowanej do potrzeb rynku, przede wszystkim branży nowych technologii oraz start-upów. Założenie to zostało zrealizowane m.in. poprzez wprowadzenie wielu uproszczeń w funkcjonowaniu prostej spółki akcyjnej np. dotyczących obrotu jej akcjami, o czym piszemy w poniższym artykule.

    

  Niepubliczny charakter spółki

   

  Prosta spółka akcyjna jest spółką niepubliczną. Oznacza to, że wyemitowane przez nią akcje w żadnym razie nie mogą być wprowadzane na giełdę.

   

  Rejestr akcjonariuszy

   

  Akcje prostej spółki akcyjnej rejestrowane są w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy, który prowadzony jest przez podmiot wybrany w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. Podmiotem prowadzącym rejestr może być notariusz, dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, bank powierniczy, zagraniczna firma inwestycyjna, zagraniczna osoba prawna prowadząca działalność maklerską na terytorium Polski, a także Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

   

  Procedura związana z rozporządzaniem akcjami

   

  Zbycie lub obciążenie akcji powinno być dokonane w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. Oznacza to, że przeniesienie lub obciążenie akcji może nastąpić za pośrednictwem każdego nośnika informacji, który umożliwi zapoznanie się z jego treścią. Teoretycznie może to być więc oprócz tradycyjnego pisma wiadomości SMS czy e-mail. W praktyce jednak lepiej jest zdecydować się na sprzedaż akcji prostej spółki akcyjnej w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Wynika to z faktu, że podmioty prowadzące rejestr akcjonariuszy działają według mocno sformalizowanych reguł i screen wiadomości sms, może nie być dla nich wystarczającym potwierdzeniem przeniesienia akcji spółki, a jego przedstawienie jest konieczne wraz z wnioskiem o wpis do rejestru akcjonariuszy.

   

  Do nabycia akcji prostej spółki akcyjnej lub ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego dochodzi z chwilą dokonania wpisu we wspomnianym wcześniej rejestrze akcjonariuszy. Po zgłoszeniu żądania wpisu, podmiot prowadzący rejestr ma 7 dni na jego dokonanie. Dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy jest bardzo ważne, ponieważ za akcjonariusza spółki uważa się tylko tę osobę, która jest do niego wpisana.

   

  Po zgłoszeniu żądania wpisu, a przed jego dokonaniem, podmiot prowadzący rejestr powiadamia o treści zamierzonego wpisu osobę, której uprawnienia mają zostać zmodyfikowane, chyba że wyraziła ona zgodę na wpis. Natomiast o dokonaniu wpisu zawiadamia się samą spółkę oraz osobę, która złożyła wniosek o wpis do rejestru. Po otrzymaniu tego powiadomienia, zarząd prostej spółki akcyjnej zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia do sądu rejestrowego podpisanej przez wszystkich członków zarządu nowej listy akcjonariuszy.

   

  Zgoda spółki na zbycie akcji

   

  Zbycie akcji nie w pełni pokrytej wymaga zgody spółki, aż do chwili wniesienia wkładu w całości. W przypadku akcji pokrytych w pełni, zasadą jest, iż akcjonariusze dysponują swobodą w rozporządzaniu tymi akcjami. W umowie spółki swoboda ta może zostać przez strony w pewien sposób ograniczona poprzez wprowadzenie wymogu uzyskania zgody spółki na rozporządzenie akcjami czy prawa pierwszeństwa pochodnego nabycia akcji. Nie można jednak w ogóle wyłączyć prawa akcjonariusza do zbywania akcji.

   

  Jeżeli planujesz przekształcenie swojej spółki w prostą spółkę akcyjną lub chcesz rozpocząć własną działalność zakładając ją od podstaw – zapraszamy do kontaktu, na pewno pomożemy!

  Halid Dalati
  Marta Żminkowska

  Tagi akcje prosta spółka akcyjna PSA rejestr akcjonariuszy

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi akcje prosta spółka akcyjna PSA rejestr akcjonariuszy