Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  26.07.2021

  Jakie są warunki obrotu akcjami prostej spółki akcyjnej?

  Zgodnie z oczekiwaniami ustawodawcy, prosta spółka akcyjna ma stanowić uniwersalną platformę dla innowacyjnych działalności gospodarczych, w szczególności w postaci start-upów czy inwestycji z sektora high-tech.  Atrakcyjność prostej spółki akcyjnej dla tego typu przedsięwzięć mają zapewnić między innymi uproszczone reguły obrotu akcjami spółki, o czym może przeczytać w poniższym artykule.

   

  Niepubliczny charakter spółki

   

  Prosta spółka akcyjna jest spółką niepubliczną. Oznacza to, że wyemitowane przez nią akcje w żadnym razie nie mogą być dopuszczone ani wprowadzane na giełdę.

   

  Rejestr akcjonariuszy

   

  Akcje prostej spółki akcyjnej rejestrowane są w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy, który prowadzony jest przez podmiot wybrany w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. Podmiotem prowadzącym może być notariusz, dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, bank powierniczy, zagraniczna firma inwestycyjna, zagraniczna osoba prawna prowadząca działalność maklerską na terytorium RP, a także Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

   

  Procedura związana z rozporządzaniem akcjami

   

  Zbycie lub obciążenie akcji powinno być dokonane w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. Oznacza to, że przeniesienie lub obciążenie akcji może nastąpić za pośrednictwem każdego nośnika informacji, który umożliwi zapoznanie się z jej treścią. Do grona tych nośników (obok tradycyjnego pisma) należy zaliczyć również wiadomości SMS czy e-mail. Trudno jednak na ten moment ocenić w jaki sposób podmioty rejestrujące akcje – działające według mocno sformalizowanych reguł, będą reagować na rozporządzenia akcjami z wykorzystaniem tego rodzaju nośników.

   

  Do nabycia akcji prostej spółki akcyjnej lub ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego dochodzi z chwilą dokonania wpisu we wspomnianym wcześniej rejestrze akcjonariuszy. Podmiot prowadzący rejestr ma obowiązek dokonać wpisu niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia żądania. Do żądania tego należy załączyć dokumenty uzasadniające dokonanie wpisu (np. oświadczenie akcjonariusza o zobowiązaniu do przeniesienia akcji). Wpis ma charakter konstytutywny, co powoduje, że dopiero moment jego dokonania powoduje przeniesienie akcji bądź obciążenie ich prawem rzeczowym. Za akcjonariusza spółki uważa się tylko tę osobę, która widnieje w rejestrze akcjonariuszy.

   

  Po zgłoszeniu żądania wpisu, a przed jego dokonaniem podmiot prowadzący rejestr powiadamia o treści zamierzonego wpisu osobę, której uprawnienia mają zostać zmodyfikowane, chyba że wyraziła ona zgodę na wpis.

   

  Po dokonanym wpisie, podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy powiadamia o nim osobę żądającą wpisu oraz samą spółkę. Po otrzymaniu tego powiadomienia, zarząd P.S.A. zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia do sądu rejestrowego podpisanej przez wszystkich członków zarządu nowej listy akcjonariuszy z ewentualną wzmianką o ustanowieniu na akcjach ograniczonego prawa rzeczowego.

   

  Zgoda spółki na zbycie akcji

   

  Zbycie akcji nie w pełni pokrytej wymaga zgody spółki aż do chwili wniesienia wkładu w całości. W przypadku akcji pokrytych w pełni, zasadą jest, iż akcjonariusze dysponują swobodą w rozporządzaniu tymi akcjami. W umowie spółki swoboda ta może zostać przez strony w pewien sposób ograniczona poprzez wprowadzenie wymogu uzyskania zgody spółki na rozporządzenie akcjami czy prawa pierwszeństwa pochodnego nabycia akcji.

   

  Jeżeli planujesz przekształcenie swojej spółki w prostą spółkę akcyjną lub chcesz rozpocząć własną działalność zakładając ją od podstaw – zapraszamy do kontaktu Kontakt | Doradzamy.to, na pewno pomożemy!

   

  Szymon Nędzyński, Halid Dalati

  Tagi akcje prosta spółka akcyjna rejestr akcjonariuszy

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi akcje prosta spółka akcyjna rejestr akcjonariuszy