Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  12.12.2022

  Koszty prowadzenia prostej spółki akcyjnej

  Prosta spółka akcyjna stanowi nowy typ spółki kapitałowej, która łączy w sobie cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Zgodnie z założeniami jej twórców, ma stanowić odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców, a to m.in. dzięki nieskomplikowanej rejestracji czy elastycznej strukturze kapitałowej. Prosta spółka akcyjna stanowi więc świetną alternatywę dla dotychczasowych form prowadzenia działalności gospodarczej. Jakie są jednak koszty prowadzenia tego nowego typu spółki kapitałowej?

   

  Założenie prostej spółki akcyjnej - jakie koszty należy ponieść?

   

  Analizę kosztów prowadzenia prostej spółki akcyjnej należy rozpocząć od wydatków związanych z powstaniem tej spółki.

   

  Zgodnie z przepisami, do powstania prostej spółki akcyjnej wymagane jest dokonanie czterech kroków, do których należą:

  • zawarcie umowy spółki,

  • ustanowienie organów prostej spółki akcyjnej wymaganych przez kodeks spółek handlowych lub umowę spółki,

  • wniesienie przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie kapitału akcyjnego w kwocie co najmniej 1 zł,

  • wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

   

  Warto przy tym wskazać, że założenie prostej spółki akcyjnej może nastąpić na dwa sposoby - za pośrednictwem systemu S24 bądź tradycyjnie, gdy umowa spółki została sporządzona w formie aktu notarialnego. Wysokość kosztów, które należy ponieść w związku z założeniem prostej spółki akcyjnej, będzie się zaś różniła w zależności od wybranego sposobu.

   

  Zawarcie umowy spółki za pośrednictwem systemu S24

   

  Sporządzenie umowy spółki za pośrednictwem systemu S24 powoduje, że założyciele nie ponoszą żadnych kosztów związanych z zawarciem tej umowy. Wybór tego rozwiązania pozwala więc na zaoszczędzenie części kosztów na etapie powstania prostej spółki akcyjnej.

   

  Z drugiej strony, zawarcie umowy w ten sposób wiąże się z ograniczeniami wynikającymi z wzorca umownego, narzuconego przez system S24 - umowa będzie mogła zostać bowiem ukształtowana jedynie w takim zakresie, w jakim pozwala na to wzorzec. Dodatkowo, wybierając tę metodę zawarcia umowy spółki należy pamiętać, że wkład niepieniężny (np. w postaci świadczenia pracy lub usług) nie będzie mógł zostać wniesiony do spółki.

   

  Umowa spółki zawarta w formie aktu notarialnego

   

  Umowę spółki można zawrzeć również w inny, bardziej tradycyjny sposób, a mianowicie - w formie aktu notarialnego. Jego największą zaletą jest możliwość swobodnego ukształtowania treści umowy spółki, przy poszanowaniu jednak regulacji kodeksu spółek handlowych. W umowie spółki można bowiem zawrzeć zapisy, które będą przez założycieli spółki dostosowane pod własne potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

   

  Wskazać jednak należy, że zawarcie umowy w tej formie wiąże się z koniecznością uiszczenia taksy notarialnej, której wysokość jest zależna od kapitału akcyjnego spółki. I tak, tytułem przykładu, jeśli kapitał akcyjny spółki będzie wynosił do 3 tys. zł, to maksymalna taksa notarialna powinna wynieść 100 zł netto. Gdy kapitał będzie zawierał się w przedziale od 10 tys. zł do 30 tys. zł, maksymalna taksa wynosi od 310 zł netto do 710 zł netto. Jeżeli zaś kapitał będzie wynosił od 60 tys. zł do 1 mln zł, koszt maksymalnej taksy to wydatek rzędu od 1.010 zł netto do 4.770 zł netto.

   

  Wkłady w prostej spółce akcyjnej

   

  Kolejnym krokiem na drodze do powstania prostej spółki akcyjnej, z którym wiąże się konieczność poniesienia kosztów, jest wniesienie wkładów na kapitał akcyjny.

   

  Warto przy tym wskazać, że w odróżnieniu od takich spółek kapitałowych jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w prostej spółce akcyjnej brak kapitału zakładowego, a zamiast niego funkcjonuje kapitał akcyjny.

  Akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne (w postaci np. świadczenia pracy lub usług) bądź pieniężne. Minimalna wysokość kapitału akcyjnego wynosi 1 zł i wniesienie wkładu na pokrycie kapitału w takiej wysokości jest wymagane na etapie powstawania spółki.

   

  Warto przy tym również wspomnieć, że wniesienie wkładów zaliczanych na kapitał akcyjny nie wiąże się z koniecznością uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

   

   

  Opłaty sądowe

   

  Trzeba pamiętać, że prosta spółka akcyjna powstaje, a mówiąc precyzyjniej - uzyskuje osobowość prawną, dopiero z chwilą jej wpisania do rejestru przedsiębiorców KRS. Ostatnim krokiem powstania spółki jest więc jej wpis do tego rejestru.

   

  Gdy założenie prostej spółki akcyjnej następuje w systemie S24, na opłaty sądowe składają się kwoty: 250 zł tytułem opłaty za dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

   

  Jeśli zaś umowa została zawarta w formie aktu notarialnego, należy uiścić 500 zł opłaty za dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz - tak jak w przypadku pierwszego sposobu - 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a więc łącznie 600 zł.

   

  Założenie prostej spółki akcyjnej - więcej informacji

   

  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej, jak krok po kroku założyć prostą spółkę akcyjną, zapoznaj się z naszym artykułem Jak założyć prostą spółkę akcyjną? 

   

  Gdybyś natomiast chciał dowiedzieć się więcej na temat tego, jakie koszty wiążą się z założeniem prostej spółki akcyjnej, zapoznaj się z naszym artykułem Ile kosztuje założenie prostej spółki akcyjnej?

   

  Jakie inne prosta spółka akcyjna koszty generuje?

   

  Wydatki związane z powstaniem prostej spółki akcyjnej to nie są oczywiście jedyne koszty, które należy ponieść w przypadku zdecydowania się na prowadzenie działalności gospodarczej w tej formie prawnej.

   

  Siedziba prostej spółki akcyjnej

   

  Jak każda spółka, również prosta spółka akcyjna musi posiadać swoją siedzibę.

   

  Aby spełnić ten wymóg, w wielu przypadkach właściciele spółki decydują się na zakup lub choćby najem nieruchomości, która może spełniać tę funkcję.

   

  Możliwe jest również skorzystanie z usług firm zapewniających adres rejestracyjny, co oczywiście również wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

   

  Wniesienie wkładu w pozostałej części

   

  Jak już wskazano powyżej, na etapie powstania prostej spółki akcyjnej konieczne jest jedynie wniesienie wkładu na pokrycie kapitału akcyjnego w minimalnej wysokości wynoszącej 1 zł.

   

  Pozostałe wkłady mogą być wniesione na późniejszym etapie - w ciągu 3 lat od dnia wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców.

   

  Jeśli więc nie wniesiono w całości wkładów na kapitał akcyjny w momencie powstawania spółki, należy liczyć się z koniecznością poniesienia tych kosztów na późniejszym etapie funkcjonowania tego podmiotu.

   

   

  Prowadzenie rejestru akcjonariuszy

   

  Po rejestracji prostej spółki akcyjnej w KRS należy obowiązkowo pamiętać o konieczności zawarcia przez zarząd lub radę dyrektorów umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z uprawnionym do tego podmiotem, co wiąże się oczywiście z koniecznością ponoszenia określonych wydatków. Rejestr akcjonariuszy może być prowadzony w systemie elektronicznym, np. przez notariuszy czy dom maklerski.

   

  I tak, tytułem przykładu, maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi:

  • za prowadzenie rejestru akcjonariuszy w stosunku rocznym za każdy rozpoczęty rok - 1.200 zł,

  • za dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy - 100 zł,

  • za udzielenie informacji z rejestru akcjonariuszy - 50 zł.

   

  Koszty prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez dom maklerski są najczęściej zbliżone do stawek notarialnych.

   

  Zakup kasy fiskalnej

   

  Warto również pamiętać, iż w zależności od rodzaju działalności gospodarczej, która jest prowadzona przez spółkę, niezbędne może się okazać nabycie kasy fiskalnej.

   

  Założenie rachunku bankowego

   

  Kolejnym wydatkiem, z którym należy się liczyć prowadząc działalność w formie prostej spółki akcyjnej, jest koszt założenia i prowadzenia rachunku bankowego.

   

  Wydatki te mogą się różnić w zależności od banku, w którym takie konto spółki zostało utworzone.

   

  Uzyskanie koncesji i zezwoleń

   

  Prosta spółka akcyjna może prowadzić działalność w dziedzinie, w której niezbędne jest uzyskanie koncesji i zezwoleń.

   

  Złożenie wniosku o ich wydanie lub przedłużenie wiąże się, z kolei, z koniecznością uiszczenia stosownych opłat.

   

  Księgi rachunkowe w prostej spółce akcyjnej

   

  Prosta spółka akcyjna jest zobowiązana do prowadzenia tzw. pełnej księgowości, czyli ksiąg rachunkowych.

   

  Z tego względu, do kosztów prowadzenia prostej spółki akcyjnej należy doliczyć wynagrodzenie dla biura rachunkowego.

   

  Zmiany umowy spółki

   

  Zmiana umowy spółki u notariusza będzie wiązała się z koniecznością poniesienia kosztów taksy notarialnej.

   

  Niezależnie zaś od tego, czy zmiana umowy zostanie dokonana przez system S24 czy też w formie aktu notarialnego, niezbędne będzie poniesienie kosztów sądowych związanych z rejestracją tej zmiany.

   

  Czy prowadząc prostą spółkę akcyjną muszę opłacać składki na ZUS?

   

  Co do zasady, akcjonariusze prostej spółki akcyjnej nie są zobowiązani do opłacania składek na ZUS. Reguła ta znajdzie zastosowanie także wtedy, gdy spółka ma jednego akcjonariusza, co stanowi atrakcyjną alternatywę w stosunku, np. do jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

   

  Akcjonariusze będą jednak podlegali obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w ZUS, jeśli wniosą do spółki wkłady niepieniężne w postaci świadczenia pracy lub usług. W tym przypadku będą bowiem uważani za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

   

  Podatki w prostej spółce akcyjnej

   

  Zasady opodatkowania prostej spółki akcyjnej są zbliżone do tych stosowanych w innych spółkach kapitałowych. Prosta spółka akcyjna jest więc opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych.

   

  Wypłata zysku z prostej spółki akcyjnej skutkuje po stronie akcjonariuszy powstaniem przychodów, a zatem - obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego według stawki 19% od podstawy opodatkowania.

   

  Warto przy tym ponownie zaznaczyć, że od wkładów zaliczanych na kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej nie uiszcza się podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ spółka ta nie została objęta regulacją ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. 

   

  Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat opodatkowania prostej spółki akcyjnej oraz ulg podatkowych, z jakich może ona korzystać, koniecznie zapoznaj się z naszymi artykułami Jak opodatkowana jest prosta spółka akcyjna? oraz Z jakich ulg podatkowych może skorzystać prosta spółka akcyjna?

   

  Prosta spółka akcyjna - czy warto wybrać tę formę prowadzenia działalności gospodarczej? 

   

  Jeżeli planujesz przekształcenie swojej spółki w prostą spółkę akcyjną, chcesz rozpocząć własną działalność gospodarczą w tej formie, zakładając ją od podstaw bądź interesuje cię rozwiązanie prostej spółki akcyjnej – zapraszamy do kontaktu, na pewno pomożemy!

   

  Oliwia Lewandowska

  Tagi prosta spółka akcyjna PSA

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi prosta spółka akcyjna PSA