Paweł Skurzyński

  Paweł Skurzyński

  Zapytaj eksperta

  10.03.2015

  Likwidacja spółki akcyjnej

  Likwidacja spółki akcyjnej jest procesem długotrwałym, trwającym ponad rok. W pewnych przypadkach warto jest się zatem zastanowić nad alternatywnymi sposobami zakończenia działalności tej spółki.

   

  Likwidacja spółki akcyjnej – jak przebiega?

   

  Likwidacja spółki akcyjnej składa się z kilku etapów. Rozpoczyna ją otwarcie likwidacji. Może ono nastąpić m. in. z powodów przewidzianych w statucie spółki bądź na mocy uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy o rozwiązaniu spółki albo przeniesieniu jej siedziby za granicę. Otwarcie likwidacji wiąże się z obowiązkiem jej zgłoszenia w sądzie rejestrowym, a także sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji. Konieczne jest również dwukrotne ogłoszenie o otwarciu likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wraz z wezwaniem wierzycieli spółki do zgłaszania wierzytelności, jakie im względem likwidowanej spółki przysługują, w terminie sześciu miesięcy od dnia ostatniego ogłoszenia.

   

  Likwidator spółki akcyjnej – kim jest i jakie są jego zadania?


  Wszystkich wyżej wymienionych czynności dokonują likwidatorzy spółki akcyjnej i to właśnie oni reprezentują spółkę w okresie jej likwidacji. Likwidatorami są co do zasady członkowie zarządu likwidowanej spółki, chyba że statut spółki lub uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy stanowi inaczej. Celem likwidacji jest zakończenie jej bieżących spraw, ściągnięcie wierzytelności, spłacenie długów oraz spieniężenie majątku spółki. Dlatego też nowe działania będą mogły być prowadzone tylko w zakresie niezbędnym do zakończenia spraw będących już w toku.

   

  Likwidacja spółki akcyjnej - jakie mamy uprawnienia w czasie procesu likwidacji spółki?

   

  Decydując się na likwidację spółki akcyjnej będziesz musiał się liczyć z pewnymi ograniczeniami przysługujących Ci uprawnień. W okresie likwidacji akcjonariuszom spółki akcyjnej nie może być wypłacany – nawet częściowo – zysk. Również z podziałem majątku likwidowanej spółki będziesz musiał się wstrzymać aż do momentu spłacenia wszystkich jej zobowiązań lub zabezpieczenie wierzycieli. Należy także pamiętać, że z momentem otwarcia likwidacji z mocy prawa wygasa prokura i nie można powoływać nowych prokurentów spółki. Musisz ponadto pamiętać, że w przypadku, gdy kapitał zakładowy spółki akcyjnej nie został opłacony w całości, a jej majątek będzie niewystarczający na pokrycie wszystkich zobowiązań, likwidatorzy będą zobowiązani ściągnąć brakujące wkłady od akcjonariuszy spółki akcyjnej.

   

  Likwidacja spółki akcyjnej – w jaki sposób dokonuje się podział majątku likwidowanej  spółki akcyjnej?

   

  Podział majątku, pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, między akcjonariuszy spółki będzie mógł nastąpić dopiero po upływie roku od ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Tak długi okres znacząco wydłuża prowadzenie likwidacji i jest głównym powodem, z którego trwa ona z reguły aż około roku czasu. W przypadku istnienia wierzytelności spornych lub jeszcze nie wymagalnych lub innych znanych spółce wierzycieli, którzy nie zgłosili swoich roszczeń w odpowiednim terminie, sumy potrzebne do zaspokojenia lub zabezpieczenia takich wierzytelności powinny zostać złożone do depozytu sądowego.

   

  Likwidacja spółki akcyjnej – czynności końcowe


  Zakończenie likwidacji wiąże się z koniecznością sporządzenia sprawozdania finansowego, które musi zostać ogłoszone w siedzibie spółki oraz zatwierdzone przez walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki akcyjnej. Ostatnim etapem likwidacji spółki akcyjnej jest złożenie wniosku do sądu o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców.

   

  Likwidacja spółki akcyjnej - możesz się jeszcze wycofać! 

   

  Pamiętaj, że w przypadku zmiany koncepcji dotyczącej spółki w okresie jej likwidacji możesz zawsze wycofać się z podjętych już działań! Do dnia złożenia wniosku do sądu o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców, akcjonariusze mogą bowiem postanowić o dalszym istnieniu spółki i co za tym idzie zapobiec jej rozwiązaniu.

   

  Chcesz szybko zakończyć działalność? Zastanów się nad przekształceniem!

   

  Jak wspomniano wyżej likwidacja spółki akcyjnej jest skomplikowana i bardzo czasochłonna. O wiele szybciej przebiega likwidacja spółki jawnej, partnerskiej oraz komandytowej. Procedurę rozwiązania spółki akcyjnej można więc przyspieszyć przez wcześniejsze jej przekształcenie w jedną z tych spółek. Biorąc pod uwagę, że przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę osobową powinno zająć 2-3 miesiące, a likwidacja bądź rozwiązanie np. spółki jawnej kilka tygodni, łączny okres, w którym doszłoby do rozwiązania danej spółki byłby znacznie skrócony.

   

  Jeśli chciałbyś przed likwidacją przekształcić spółkę akcyjną w inną spółkę – zachęcamy do przeczytania artykułu Przekształcenie spółki – ile to trwa? 

   

  Paweł Konieczny, Paweł Skurzyński

  Tagi likwidacja spółka akcyjna

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Przekształcenia spółek

  Likwidacja spółki osobowej

  Przekształcenia spółek

  Rozwiązanie spółki bez przeprowadzania likwidacji

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi likwidacja spółka akcyjna