Paweł Skurzyński

  Paweł Skurzyński

  Zapytaj eksperta

  26.09.2014

  Likwidacja spółki z o.o.

  W pewnych przypadkach możesz chcieć zlikwidować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Powody takiej decyzji mogą być różne, musisz się jednak liczyć z tym, że proces likwidacji jest bardzo czasochłonny.

   

  Likwidacja spółki z o.o. - kiedy warto jej dokonać?

   

  Jeżeli prowadzisz spółkę, którą wykorzystujesz w wąsko określonym celu, np. na potrzeby konkretnego projektu biznesowego czy też do zarządzania innymi spółkami, po pewnym czasie może pojawić się potrzeba jej zlikwidowania. Często w takich celach wykorzystywane są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Gdy spółka spełni swój cel i stanie się zbędna, nie zawsze warto jest ją sprzedawać czy też przekształcać. Czasami może Ci po prostu zależeć na wycofaniu zainwestowanych w spółkę środków. W takim przypadku warto rozważyć zlikwidowanie spółki z o.o.

   

  Likwidacja spółki z o.o. – jak przebiega?

   

  Likwidacja spółki z o.o. składa się z kilku etapów. Rozpoczyna ją otwarcie likwidacji. Może ono nastąpić m. in. z powodów przewidzianych w umowie spółki bądź na mocy uchwały wspólników spółki. Otwarcie likwidacji wiąże się z obowiązkiem jej zgłoszenia w sądzie rejestrowym, a także sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji. Konieczne jest również ogłoszenie o otwarciu likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wraz z wezwaniem wierzycieli spółki do zgłaszania wierzytelności, jakie im względem likwidowanej spółki przysługują. Termin na zgłaszanie wierzytelności wynosi trzy miesiące od dnia publikacji ogłoszenia w MSiG.

   

  Likwidator spółki z o.o. – kim jest i jakie są jego zadania?

   

  Wszystkich wyżej wymienionych czynności dokonują likwidatorzy spółki i to właśnie oni reprezentują spółkę w okresie jej likwidacji. Likwidatorami są co do zasady członkowie zarządu likwidowanej spółki, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej. Celem likwidacji jest zakończenie jej bieżących spraw, ściągnięcie wierzytelności, spłacenie długów oraz spieniężenie majątku spółki. Dlatego też nowe działania będą mogły być prowadzone tylko w zakresie niezbędnym do zakończenia spraw będących już w toku.

   

  Likwidacja spółki z o.o. – z jakimi ograniczeniami musisz się liczyć?

   

  Decydując się na likwidację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będziesz musiał się liczyć z pewnymi ograniczeniami przysługujących Ci uprawnień. W okresie likwidacji wspólnikom spółki z o.o. nie może być wypłacany – nawet częściowo – zysk, a dopłaty mogą być uchwalane tylko za zgodą wszystkich wspólników. Również z podziałem majątku likwidowanej spółki będziesz musiał się wstrzymać aż do momentu spłacenia wszystkich jej zobowiązań. Należy także pamiętać, że z momentem otwarcia likwidacji z mocy prawa wygasa prokura i nie można powoływać nowych prokurentów spółki.

   

  Likwidacja spółki z o.o. – w jaki sposób dzieli się majątek spółki?

  Podział majątku, pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, między wspólników spółki będzie mógł nastąpić dopiero po upływie sześciu miesięcy od ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Tak długi okres znacząco wydłuża prowadzenie likwidacji i jest głównym powodem, z którego trwa ona z reguły aż 7-8 miesięcy. W przypadku istnienia wierzytelności spornych lub jeszcze nie wymagalnych lub innych znanych spółce wierzycieli, którzy nie zgłosili swoich roszczeń w odpowiednim terminie, sumy potrzebne do zaspokojenia lub zabezpieczenia takich wierzytelności powinny zostać złożone do depozytu sądowego.

   

  Zakończenie likwidacji spółki z o.o.

   

  Zakończenie likwidacji wiąże się z koniecznością sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający podział pomiędzy wspólników majątku spółki po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu jej wierzycieli. Sprawozdanie to musi zostać ogłoszone w siedzibie spółki oraz zatwierdzone przez jej wspólników. Ostatnim etapem likwidacji spółki jest złożenie wniosku do sądu o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców.

   

  Likwidacji spółki z o.o. -  możesz się jeszcze wycofać!

   

  Pamiętaj, że w przypadku zmiany koncepcji dotyczącej spółki w okresie jej likwidacji możesz zawsze wycofać się z podjętych już działań! Do dnia złożenia wniosku do sądu o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców, wszyscy wspólnicy mogą bowiem jednomyślnie postanowić o dalszym istnieniu spółki i co za tym idzie zapobiec jej rozwiązaniu.

   

  Jeśli chciałbyś nadal prowadzić działalność gospodarczą, jednak nie odpowiada Ci forma spółki z o.o. i myślisz o jej likwidacji – zastanów się nad jej przekształceniem! Szerzej na ten temat piszemy w artykule Przekształcenie spółki 

   

  Paweł Konieczny, Paweł Skurzyński

  Tagi likwidacja spółka z o.o.

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Spółki

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – co to jest i jak założyć spółkę z o.o.?

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi likwidacja spółka z o.o.