Dominika Jaszczyk

  Dominika Jaszczyk

  Zapytaj eksperta

  19.01.2024

  Minimalny podatek dochodowy – kto i kiedy go płaci?

  Po dwuletnim okresie niestosowania przepisów o minimalnym podatku dochodowym, które weszły w życie razem z Polskim Ładem z dniem 1 stycznia 2022 r., podatnicy CIT zapłacą po raz pierwszy minimalny podatek dochodowy do końca marca 2025 r., rozliczając CIT za 2024 rok. Czas przypomnieć kto i na jakich zasadach podlega temu obowiązkowi.

   

  Czym jest minimalny podatek dochodowy?

   

  Minimalny podatek dochodowy od osób prawnych został wprowadzony do ustawy o CIT wraz z pakietem rozwiązań „Polskiego Ładu”. Nowa danina nałożona została na część spółek, które podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych (CIT) i obowiązywać zaczęła 1 stycznia 2024 r. Tym samym przy rozliczeniu rocznym za 2024 r. podatnicy będą musieli wziąć pod uwagę możliwość  opodatkowanym tym podatkiem. Podstawą jego wyliczenia są przychody i koszty poniesione przez podatników, co stanowi rewolucję w zasadach klasycznie rozumianego podatku dochodowego, ponieważ wbrew nazwie to nie dochody podlegają opodatkowaniu. Mimo zapewnień, iż minimalny podatek dochodowy wymierzony jest przede wszystkim przeciwko wielkim, międzynarodowym korporacjom, w praktyce może dotknąć również wiele krajowych spółek, także tych najmniejszych.

   

  O zmianach w przepisach regulujących podatek minimalny oraz o przesunięciu terminu jego wejścia w życie pisaliśmy m.in. w naszym artykule Polski Ład 3.0 - zmiany w CIT od 2023 r.

   

  Kogo obciąży nowy podatek?

   

  Podatek minimalny dotyczy spółek krajowych – podatników CIT opodatkowanych w Polsce od całości swoich dochodów (spółek z o.o., akcyjnych, komandytowo-akcyjnych, komandytowych, prostych spółek akcyjnych, niektórych spółek jawnych, spółek kapitałowych w organizacji) oraz podatkowych grup kapitałowych, mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, które poniosły stratę lub osiągnęły niski poziom dochodowości. Obowiązek zapłaty minimalnego podatku dochodowego występuje w odniesieniu do podatników CIT, którzy w roku podatkowym:

  • poniosą stratę ze źródła przychodów (stratę z działalności operacyjnej) albo
  • osiągnęli udział dochodów w przychodach  w wysokości nie większej niż 2% (wskaźnik rentowności).

  Do weryfikacji wskazanych wyżej przesłanek należy uwzględniać wyłącznie dochody ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, a ustalenie wysokości straty i wskaźnika rentowności następuje na podstawie szczegółowych zasad określonych w ustawie. Strata lub niski dochód w ramach zysków kapitałowych nie będzie obarczona podatkiem minimalnym.

   

  W jaki sposób obliczyć minimalny podatek dochodowy?

   

  Podstawa opodatkowania może być wyznaczona na dwa sposoby, przy czym istnieje możliwość wyboru kalkulacji podatku minimalnego przez spółkę:

   

  • jako suma 1,5% przychodów innych niż z zysków kapitałowych, kosztów finansowania dłużnego w części przekraczającej 30% EBITDA oraz kosztów niektórych usług niematerialnych na rzecz podmiotów powiązanych w części przekraczającej o 3 mln zł kwotę obliczoną jako 5% EBITDA albo
  • jako 3% przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych. 

   

  O wyborze tego sposobu ustalania podstawy opodatkowania podatnik informuje w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym dokonał takiego wyboru.

   

  Ustawodawca przewidział także pewne ulgi w postaci wyłączenia niektórych kosztów. Do weryfikacji, czy wystąpiła strata lub niewystarczający dochód pomija się między innymi nadwyżkę kosztów z tytułu zakupu energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego w stosunku do wartości tych kosztów w roku poprzednim, wartości podatku akcyzowego, opłat z tytułu umów leasingu, w tym odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego (jeżeli dokonuje ich korzystający) oraz 20% kosztów wynagrodzeń, składek ZUS i wpłat na PPK. Z przychodów i z kosztów wyłączono także wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej.

   

  Wysokość i rozliczenie podatku minimalnego

   

  Od wyznaczonej w ten sposób podstawy nalicza się podatek roczny według stawki 10% i wpłaca na rachunek urzędu skarbowego w terminie złożenia zeznania CIT-8, czyli do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Podatnicy są zobowiązani ujawniać w tym zeznaniu podstawę opodatkowania, wszelkie jej pomniejszenia oraz kwotę minimalnego podatku dochodowego.

   

  Co ważne, podatnicy mogą odliczyć wartość zapłaconego minimalnego podatku dochodowego od wykazanego w zeznaniu rocznym klasycznego CIT. Odliczenia należy dokonać za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, za który podatnik wpłacił minimalny podatek dochodowy.

   

  Ciężar podatku minimalnego może zatem zostać skompensowany pod warunkiem, że spółka w kolejnych latach będzie odnotowywać dochodowość powyżej progu podatku minimalnego, a należny CIT w trzyletnim okresie wystarczy na dokonanie odliczenia.

   

  Liczne wyłączenia

   

  Ustawa wskazuje na listę podatników, którzy nie będą płacić minimalnego podatku dochodowego m.in.:

  • będącymi małymi podatnikami;
  • którzy niedawno rozpoczęli działalność – w roku podatkowym rozpoczęcia działalności i dwóch kolejnych latach podatkowych;
  • jeżeli w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy;
  • których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli spółka z o.o. nie posiada:
   • bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 5% udziałów (akcji) w kapitale innej spółki lub ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną (spółce jawnej)
   • innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;
  • będących przedsiębiorstwami finansowymi (to m.in. banki krajowe, SKOKi, instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne itp.);
  • postawionych w stan upadłości, likwidacji lub objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym;
  • będących stroną umowy o współdziałanie;
  • wchodzący w skład grupy co najmniej dwóch spółek, w której jedna spółka posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 75% udział w kapitale zakładowym pozostałych spółek wchodzących w skład tej grupy, a udział łącznych dochodów spółek w ich łącznych przychodach jest większy niż 2%.

  Niewątpliwie, jeśli jesteś podatnikiem CIT, który nie płaci podatku dochodowego lub wykazuje niską rentowność, warto zapoznać się ze zwolnieniami oraz wyłączeniami, które ustawodawca zagwarantował. Następnie należałoby przeanalizować prognozowane wyniki spółki, aby skalkulować proporcję dochodu do przychodu podatkowego za 2024 r., które wykażą czy będziesz zobowiązany do podatku minimalnego. W momencie niedostatecznej rentowności oraz niekwalifikowania do wyłączeń pozostaje wyliczenie, które umożliwi dokonania wyboru najkorzystniejszej metody obliczania podatku minimalnego.

   

  Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami!

   

   

  Kinga Marosz

  Krzysztof Kaczmarek

  Paulina Ostrówka

  Tagi CIT Polski Ład spółki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi CIT Polski Ład spółki