Paweł Skurzyński

  Paweł Skurzyński

  Zapytaj eksperta

  26.09.2014

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - odpowiedzialność wspólników i członków zarządu

  Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponosi co do zasady sama spółka. Istnieją jednak sytuacje, kiedy odpowiedzialność ponosi nie spółka z o.o., lecz jej wspólnicy lub zarząd. Koniecznie sprawdź czy Tobie grozi taka sytuacja!

  Odpowiedzialność wspólników sp. z o.o.

   

  Odpowiedzialność osobista wspólników spółki z o.o. jest przewidziana wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Pierwszą z nich jest przypadek odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, tzn. w okresie między zawarciem umowy spółki a jej rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o. w organizacji ponoszą solidarnie spółka, osoby, które działały w jej imieniu i wspólnik. Oznacza to, że wierzyciel może dochodzić spełnienia świadczenia od każdej z tych osób. Jeśli zaspokoi się z majątku jednej z nich – osoba ta będzie miała roszczenie o zwrot do pozostałych osób. Odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania spółki z o.o. w organizacji ograniczona jest – w przeciwieństwie do odpowiedzialności osób działających w jej imieniu - do wysokości niewniesionego wkładu. Można więc wskazać dwie sytuacje, gdy wspólnik odpowiada za zobowiązania sp. z o.o. w organizacji – pierwsza, gdy działa w imieniu takiej spółki i druga, gdy nie wniósł pełnego wkładu. Jeśli wspólnik nie był osobą, która działała w imieniu spółki z o.o. w organizacji i wniósł pełen wkład, nie ponosi on odpowiedzialności osobistej.

   

  Kolejnym przypadkiem odpowiedzialności wspólnika jest odpowiedzialność za wyrządzenie szkody spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przy jej tworzeniu. Aby skutecznie pociągnąć wspólnika do odpowiedzialności, szkoda powstała po stronie spółki musi być wyrządzona przez działanie wspólnika sprzeczne z przepisami prawa, a jednocześnie musi być przez wspólnika zawiniona.

   

  Wspólnik ponosi odpowiedzialność także w sytuacji, gdy wartość wniesionego przez niego aportu, czyli wkładu niepieniężnego, została  znacznie zawyżona w stosunku do jego wartości zbywczej. W takim przypadku wspólnik jest zobowiązany do wyrównania tej różnicy.

   

  Odpowiedzialność wspólnika spółki z o.o. powstaje również w związku ze zbyciem udziału, np. przez sprzedaż czy darowiznę. Wspólnik zbywający swój udział ponosi wówczas odpowiedzialność solidarną z nabywcą za niespełnione świadczenia należne spółce ze zbytego udziału.

   

  Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

   

  Sprawdź nasz kurs online "Spółka z o.o. – nowe możliwości i korzyści w obliczu zmian podatkowych"
   

  Z kursu dowiesz się m.in:

  • Jakie zapisy w umowie sp. z o.o. są najważniejsze?
  • Kiedy sp. z o.o. może stosować stawkę CIT 9% i jakie ustawodawca wprowadził w tym zakresie ograniczenia?
  • Czy i na jakiej zasadzie wspólnicy oraz członkowie zarządu sp. z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki?
  • Kiedy sp. z o.o. może skorzystać z tzw. estońskiego CIT?
  • Czy spółka z o.o. jest optymalną formą prowadzenia działalności gospodarczej właśnie dla Ciebie?

   

  Zobacz program i zamów tutaj.

   

   

   

  Członkowie zarządu spółki z o.o. ponoszą odpowiedzialność wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Do przesłanek umożliwiających uwolnienie się spod odpowiedzialności przez członka zarządu należy złożenie we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania układowego. Członek zarządu może także wykazać, że niezłożenie wniosku lub niewszczęcie postępowania nastąpiło bez jego winy albo wierzyciel nie poniósł szkody.

   

  Członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność także wówczas, gdy złożyli nieprawdziwe dane o wniesieniu przez wspólników całości wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. W takim wypadku członkowie zarządu odpowiadają wobec wierzycieli solidarnie ze spółką z o.o., przez okres trzech lat od zarejestrowania spółki lub podwyższenia kapitału zakładowego.

   

  Odpowiedzialność członka zarządu występuje również, gdy wartość wnoszonego przez wspólnika aportu została znacznie zawyżona w stosunku do jego wartości rynkowej. Członek zarządu, który wiedział o tym zgłaszając spółkę do rejestru, ma obowiązek wyrównania brakującej wartości wkładów. Jest to odpowiedzialność solidarna ze wspólnikiem wnoszącym wkład o zaniżonej wartości.

   

  Kolejny przypadek odpowiedzialności członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością związany jest z dokonywaniem na rzecz wspólnika nienależnych wypłat. Odpowiedzialność w tej sytuacji uzależniona jest od tego, czy członek zarządu decydował lub współdecydował o takiej wypłacie. Odpowiedzialność członka zarządu sprowadza się w tej sytuacji do obowiązku zwrotu wypłaconej kwoty. Jest to odpowiedzialność solidarna ze wspólnikiem, który otrzymał nienależną kwotę.

   

  Członkowie zarządu sp. z o.o. odpowiedzialni są także za szkodę wyrządzoną spółce, związaną z niewłaściwym wykonywaniem swoich obowiązków, naruszającym przepisy prawa lub umowę spółki, chyba że nie ponoszą oni winy.

   

  O tym jakie prawa i obowiązki ma członek zarządu spółki z o.o. możesz przeczytać na naszym portalu Spolkazoo.net w artykule Zarząd spółki z o.o. – jakie ma uprawnienia i obowiązki?

   

  Z doświadczenia wiemy, że prawie w każdej spółce dochodzi do sporów. Jak przygotować się do sporu między wspólnikami? Włącz nasz poradnik!

   

   

  Martyna Piaskowska, Paweł Skurzyński

  Tagi odpowiedzialność zarządu spółka z o.o.

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Spółki

  Jak opodatkowana jest spółka z o.o. i jej wspólnicy?

  Spółki

  Jakie składki ZUS/NFZ płacą wspólnicy w spółce z o.o.?

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi odpowiedzialność zarządu spółka z o.o.