25.03.2015

  Odwołanie zarządu powołanego bezterminowo

  Masz problem z odwołaniem zarządu powołanego bezterminowo? Sprawdź, czy zarząd Twojej spółki z o.o. został powołany zgodnie z prawem, a jeśli tak to w jaki sposób go odwołać.

   

  Wygaśnięcie mandatu członka zarządu

   

  Kodeks spółek handlowych wprowadza zasadę kadencyjności zarządu. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.

   

  Przykład

  Zakładamy, że spółka z o.o. ma rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym. Członek zarządu w dniu 10 października 2013 r. został powołany uchwałą wspólników na roczną kadencję. Jego mandat nie wygaśnie jednak z końcem dnia 9 października 2014 r., lecz dopiero w dniu odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającym pełny rok obrotowy, w którym członek zarządu sprawował funkcję. W praktyce mandat członka zarządu powinien wygasnąć najpóźniej 30 czerwca 2015 r., gdyż do tego czasu powinno zostać zwołane zwyczajne zgromadzenie wspólników zatwierdzające sprawozdanie finansowe za rok 2014.

   

  Zarząd powołany na czas nieokreślony

   

  Jednak umowa spółki z o.o. może zawierać odmienne uregulowania od powyższych i wskazywać, że zarząd jest powoływany na czas nieoznaczony. Powołanie zarządu bezterminowo może nastąpić jedynie na podstawie zapisów umowy spółki z o.o.

   

  Jeżeli członek zarządu został powołany na czas nieokreślony jedynie mocą uchwały, bez odpowiednich zapisów w umowie, zastosowanie ma generalna reguła, zgodnie z którą mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe. Co ważne, jeżeli w umowie nie określono długości trwania mandatu członka zarządu, przyjmuje się, że został on powołany na rok, a nie bezterminowo. Powołanie bezterminowe musi zostać ujęte w umowie w sposób wyraźny.

   

  Zarząd można odwołać uchwałą wspólników w dowolnym momencie, nawet jeśli został powołany na czas nieoznaczony. Obowiązujące przepisy prawa nie ustanawiają żadnych ograniczeń w tym zakresie. Mogą natomiast zostać one zawarte w umowie, np. możliwość odwołania członków zarządu tylko z ważnych powodów, wśród których można wskazać m.in. podjęcie działalności konkurencyjnej, utratę kwalifikacji, chorobę czy popełnienie przestępstwa. Odwołanie członka zarządu ma charakter natychmiastowy.

   

  Brak zgody wspólników co do odwołania zarządu

   

  Problem pojawia się, gdy nie ma zgodnej woli wspólników co do odwołania zarządu. Jeśli zarząd został powołany bezterminowo, a wspólnicy mający po 50 % głosów nie mogą się porozumieć odnośnie usunięcia zarządu, wówczas jedyną możliwością, aby pozbawić członka zarządu mandatu jest dopuszczenie się przez niego uchybień w sprawowaniu swojej funkcji skutkujących niemożnością sprawowania powierzonej funkcji członka zarządu.

   

  Pełnienie funkcji członka zarządu, wbrew opinii wielu osób pełniących te funkcje, jest trudnym i skomplikowanym zadaniem. Zarząd musi być na bieżąco zapoznany nie tylko ze zmianami na rynku, na którym działa spółka, ale także orientować się w ciągle zmieniających się przepisach, aby nie postępować wbrew prawu. Tego ostatniego wymogu wiele zarządów nie spełnia nie zdając sobie z tego sprawy. Należy również mieć na uwadze, że odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. nie jest tylko teoretyczna. Więcej o odpowiedzialności członków zarządu możesz przeczytać w artykule Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - odpowiedzialność wspólników i członków zarządu.

   

  Anna Ozimek

  Tagi spółka z o.o. zarząd

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Zaskarżanie uchwał

  Czy istnieje możliwość zaskarżenia uchwał wspólników?

  Wyjście ze spółki

  Wystąpienie ze spółki – jakie masz możliwości?

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi spółka z o.o. zarząd