Tomasz Rutkowski

  Tomasz Rutkowski

  Zapytaj eksperta

  17.07.2020

  Przejęcie majątku spółki w ramach procedury pre-pack

  Pre-pack, czyli tzw. przygotowana likwidacja, polega na sprzedaży przedsiębiorstwa na rzecz nabywcy, bez przejęcia przez niego odpowiedzialności za długi upadłego. Pre-pack pozwala na oddłużenie firmy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości kontynuowania biznesu przez nowego właściciela.

   

  Kto, kiedy i w jaki sposób może zainicjować pre-pack?

   

  W ramach pre-packu dłużnik może sprzedać całość swojego przedsiębiorstwa, jego zorganizowaną część (tzw. ZCP) lub składniki majątkowe, które stanowią znaczną część przedsiębiorstwa. Nie jest jednak możliwe dokonanie w ramach pre-packu sprzedaży składników majątku objętych zastawem rejestrowym bez pisemnej zgody zastawnika.

   

  Procedura pre-pack może zostać zainicjowana zarówno na wniosek dłużnika, jak i wierzyciela. Wniosek o rozpoczęcie procedury pre-pack można złożyć wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości lub w toku postępowania o ogłoszenie upadłości. Wnioskodawca powinien wskazać nabywcę oraz proponowaną cenę przedsiębiorstwa, ZCP lub składników majątkowych. Do wniosku załącza się m.in. listę zabezpieczeń dokonanych na majątku, którego dotyczy wniosek oraz opis i oszacowanie (wycenę) objętego wnioskiem składnika majątku sporządzony przez biegłego sądowego.

   

  Możliwe jest złożenie wniosku o dokonanie sprzedaży majątku na rzecz więcej niż jednego nabywcy, np. gdy jeden z inwestorów chce nabyć zorganizowaną część przedsiębiorstwa, inny zaś jedynie nieruchomość. Przeczytaj też nasz artykuł Czy w ramach procedury pre-pack mogę nabyć nieruchomości zadłużonej spółki?

   

  W sytuacji, gdy zostaną złożone co najmniej dwa wnioski o wszczęcie pre-packu, co do tych samych składników majątku, przeprowadza się aukcję w celu wyboru najkorzystniejszych warunków sprzedaży.

   

  Jaka cena przy pre-packu?

   

  Proponowana cena sprzedaży przedsiębiorstwa, ZCP lub składników majątku powinna przewyższać cenę, którą można uzyskać ze sprzedaży tych składników majątku  w ramach zwykłego postępowania upadłościowego, pomniejszoną o koszty postępowania oraz inne zobowiązania masy upadłości. Jeśli wartość pre-packu będzie zbliżona do tej ze zwykłego postępowania upadłościowego, sąd może uwzględnić wniosek tylko wówczas, gdy przemawia za tym możliwość zachowania przedsiębiorstwa dłużnika lub ważny interes publiczny.

   

  Kto weryfikuje stan majątku dłużnika?

   

  Po złożeniu wniosku o rozpoczęcie procedury pre-pack, sąd wyznacza tymczasowego nadzorcę sądowego albo zarządcę przymusowego. Jego zadaniem jest przedstawienie sprawozdania na temat stanu finansowego dłużnika, rodzaju i wartości majątku oraz przewidywanych kosztów postępowania upadłościowego, które należałoby ponieść przy likwidacji na zasadach ogólnych.

   

  W jaki sposób należy zabezpieczyć sprzedaż w ramach pre-pack?

   

  Do wniosku o rozpoczęcie procedury pre-pack należy załączyć dowód wpłaty przez nabywcę wadium, czyli kaucji zabezpieczającej podpisanie umowy sprzedaży. Wadium powinno wynosić 1/10 oferowanej ceny. Wpłaca się je na rachunek depozytowy sądu właściwego do rozpoznania wniosku.

   

  W przypadku zawarcia umowy sprzedaży, wadium nabywcy zaliczane jest na poczet należnej ceny. W innych przypadkach podlega natomiast zwrotowi.

   

  Martyna Kunke, Kacper Chachurski

  Tagi prepack przygotowana likwidacja upadłość

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi prepack przygotowana likwidacja upadłość