Dominika Jaszczyk

  Dominika Jaszczyk

  Zapytaj eksperta

  22.02.2016

  Spółki jawne również sporządzą sprawozdanie z działalności

  Jednym ze źródeł pozyskiwania informacji o spółce jest sprawozdanie z jej działalności. W zależności od stosowanych zasad polityki rachunkowości oraz charakteru jednostki przyjmuje ono różne formy. Do 31 grudnia 2015 r. obowiązkiem jego sporządzania objęte były spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie i przedsiębiorstwa państwowe. Od 1 stycznia 2016 r. poszerzył się katalog podmiotów, które zobowiązane są do przygotowywania sprawozdania z działalności.

   

  Dnia 23 września 2015 r. weszła w życie zmiana ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333), która wprowadziła dodatkowe obowiązki sprawozdawcze dla spółek jawnych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej.

   

  Obowiązki sprawozdawcze w spółkach jawnych

   

  Wprowadzone zmiany oznaczają, że obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności będą miały spółki jawne, których wszyscy wspólnicy spełnią ustawowe przesłanki, tzn. wszyscy wspólnicy są spółkami kapitałowymi, SKA lub ich odpowiednikami z innych państw.

   

  Analogiczne dodatkowe obowiązki dotyczą również spółki komandytowej. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Sprawozdanie z działalności również dla niektórych spółek komandytowych.

   

  Sprawozdanie z działalności – co zawiera?

   

  Sprawozdanie z działalności spółki powinno zawierać wszelkie istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej spółki, ocenę uzyskiwanych przez spółkę efektów jej działalności, a w szczególności wskazanie czynników ryzyka i zagrożeń.

   

  Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie z działalności jednostki powinno zawierać informacje o:

   

  • zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego;
  • przewidywanym rozwoju jednostki;
  • ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju;
  • aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej;
  • udziałach własnych;
  • posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach);
  • instrumentach finansowych.

   

  Jeżeli jest to istotne dla oceny sytuacji jednostki, sprawozdanie z działalności powinno ponadto zawierać wskaźniki finansowe i niefinansowe oraz informacje dotyczące zagadnień związanych ze środowiskiem naturalnym i zatrudnieniem, a także dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym.

   

  Sprawozdanie z działalności – obowiązki

   

  Sprawozdanie z działalności należy złożyć do KRS wraz ze sprawozdaniem finansowym spółki w określonych ustawowo terminach. Przepisy nie przewidują natomiast obowiązku złożenia sprawozdania z działalności do urzędu skarbowego.

   

  O ewentualnych sankcjach jakie grożą Ci za niezłożenie sprawozdania pisaliśmy w artykule Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego.

   

  Obowiązywanie przepisu

   

  Specjaliści Kancelarii PragmatIQ zwracają uwagę, że nowe brzmienie przepisu art. 49 ustawy o rachunkowości będzie miało po raz pierwszy zastosowanie do sprawozdań sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r.

   

  W związku z powyższym obowiązek sporządzania sprawozdań z działalności nie znajdzie zastosowania za lata obrotowe tych spółek, które kończą rok obrotowy 31 grudnia 2015 r. oraz tych, które go rozpoczęły przed 1 stycznia 2016 r.

   

  Dominika Widła

  Tagi spółka jawna

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Spółki

  Jak opodatkowana jest spółka jawna i jej wspólnicy?

  Spółki

  Co to jest spółka jawna i w jaki sposób można założyć spółkę jawną?

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi spółka jawna