Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  21.09.2022

  Spółki nieruchomościowe - termin na złożenie informacji

  Większość spółek nieruchomościowych i ich wspólników tylko do 30 września 2022 roku ma czas na złożenie do właściwych organów podatkowych informacji o udziałach w takiej spółce. Pod koniec sierpnia Ministerstwo Finansów udostępniło formularze służące do wypełnienia tych obowiązków.

   

  Zgodnie z przepisami standardowy termin na złożenie informacji o wspólnikach spółki nieruchomościowej i posiadanych przez nich udziałach wynosi trzy miesiące od dnia zakończenia roku podatkowego (w przypadku spółek będących podatnikami CIT) lub odpowiednio roku obrotowego (w przypadku spółek niebędących podatnikami CIT).

   

  W 2022 roku Minister Finansów w drodze rozporządzenia przedłużył termin na wypełnienie obowiązków informacyjnych przez spółki nieruchomościowe i ich wspólników do 30 września 2022 roku. Przedłużenie terminu dotyczyło tych spółek nieruchomościowych, których rok podatkowy lub obrotowy kończył się w okresie od 31 grudnia 2021 roku do 31 maja 2022 roku. Oznacza to, że termin 30 września 2022 roku będzie wiążący dla wszystkich podmiotów, których rok podatkowy lub obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym – a więc dla zdecydowanej większości. O terminach na złożenie informacji o spółkach nieruchomościowych obowiązujących w 2023 roku przeczytasz w artykule Spółki nieruchomościowe – czy w 2023 roku terminy na złożenie informacji są przedłużone?

   

  O tym, jak ustalić, czy nasza spółka jest spółką nieruchomościową i jakie przesłanki należy brać pod uwagę badając tę kwestię dowiesz się z naszego artykułu Spółka nieruchomościowa – obowiązki i zmiany w 2022 r.

   

  Obowiązki informacyjne po stronie spółki nieruchomościowej

   

  Spółka nieruchomościowa musi przekazać informację o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio w spółce:

   

  1. udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu,
  2. ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku, albo
  3. co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

   

  Informacje tę, jak wskazywaliśmy wcześniej spółka składa co do zasady do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego lub obrotowego (za rok 2021 do 30 września 2022 r.)  w formie elektronicznej (poprzez system e-deklaracje) na formularzach:

   

  1. CIT-N1 (informacja o wspólnikach niebędących osobami fizycznymi) z załącznikami CIT/NW, oraz
  2. PIT-N1 (informacja o wspólnikach będących osobami fizycznymi) z załącznikami PIT/NW.

   

  Powyższą informację składa się według stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku, gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego - na ostatni dzień jej roku obrotowego.

   

  Spółka posiadająca siedzibę w Polsce, informację powinna złożyć do:

   

  1. naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla spółki nieruchomościowej w sprawach opodatkowania podatkiem CIT w ostatnim dniu jej roku podatkowego - jeżeli spółka nieruchomościowa ma adres siedziby na terytorium Polski i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych,
  2. naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem CIT według adresu siedziby spółki nieruchomościowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynikającego z odpowiedniego rejestru albo ze statutu lub umowy spółki, jeżeli adres siedziby spółki nieruchomościowej nie został ujawniony w odpowiednim rejestrze, ustalonego na ostatni dzień jej roku obrotowego - jeżeli spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych,
  3. Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu - jeżeli spółka nieruchomościowa nie ma ustalonego odpowiednio na ostatni dzień jej roku podatkowego albo roku obrotowego adresu siedziby na terytorium Polski.

   

  Są to podmioty wyznaczone na mocy rozporządzenia do wykonywania zadań Szefa KAS w zakresie obowiązków nałożonych na spółki nieruchomościowe.

   

  Obowiązki informacyjne po stronie wspólników spółki nieruchomościowej

   

  Z obowiązków informacyjnych wywiązać muszą się także wspólnicy spółki nieruchomościowej, posiadający bezpośrednio lub pośrednio:

   

  1. udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu,
  2. ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku, albo
  3. co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

   

  Składają oni informację również w formie elektronicznej (poprzez system e-deklaracje), co do zasady w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (obrotowego) spółki nieruchomościowej (za rok 2021 do 30 września 2022 r.)  na formularzach:

   

  1. CIT-N2 – wspólnicy niebędący osobami fizycznymi,
  2. PIT-N2 – wspólnicy będący osobami fizycznymi.

   

  Powyższą informację składa się według stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku, gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego - na ostatni dzień jej roku obrotowego.

   

  Informacje składa się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, tj.:

   

  1. do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem PIT według adresu miejsca zamieszkania wspólnika spółki nieruchomościowej ustalonego odpowiednio na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej albo jej roku obrotowego, jeżeli wspólnik ten ma adres miejsca zamieszkania w Polsce - w przypadku wspólników będących osobami fizycznymi
  2. do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem CIT według adresu siedziby wspólnika spółki nieruchomościowej ustalonego odpowiednio na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej albo jej roku obrotowego, jeżeli wspólnik ten ma adres siedziby na terytorium Polski – w przypadku wspólników niebędących osobami fizycznymi.
  3. do wyznaczonych urzędów skarbowych w przypadku podmiotów zagranicznych.

   

  Ponieważ formularze CIT-N2 oraz PIT-N2 umożliwiają wskazanie wyłącznie danych jednej spółki nieruchomościowej, w przypadku bycia wspólnikiem w kilku takich spółkach należy złożyć osobne formularze dla każdej ze spółek.

   

  Co istotne, do złożenia formularzy konieczne jest posiadanie polskiego identyfikatora podatkowego (NIP lub PESEL). Jeśli więc do złożenia informacji zobowiązany jest podmiot zagraniczny (np. wspólnik będący obywatelem innego państwa), to musi on wystąpić o nadanie takiego identyfikatora.


  Aleksandra Stankiewicz

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi