Wojciech Kaptur

    Wojciech Kaptur

    Zapytaj eksperta

    01.04.2020

    Świadczenie postojowe dla zleceniobiorców

    Ustawa o tarczy antykryzysowej wprowadziła możliwość ubiegania się przez osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych o świadczenie postojowe. Występując z wnioskiem o przyznanie świadczenia należy pamiętać jednak o kilku istotnych kwestiach.

     

    Świadczenie postojowe – w jakiej wysokości przysługuje?

     

    Kwota świadczenia postojowego co do zasady wynosi 2080 zł. Dla części osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych świadczenie to może być jednak niższe. Jest tak w przypadku, gdy w poprzednim miesiącu przychody z umów cywilnoprawnych w rozumieniu ustawy o PIT wyniosły mniej niż 1300 zł. Wówczas świadczenie postojowe przysługuje w wysokości wynagrodzenia wynikającego z tych umów.

     

    Kto może uzyskać świadczenie postojowe?

     

    Świadczenie postojowe może uzyskać osoba zatrudniona na umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 kwietnia 2020 r., w tym m.in. umowę zlecenie i umowę o dzieło, która nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (np. umowy o pracę). Ponadto osoba występująca o przyznanie świadczenia postojowego powinna mieć miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz być polskim obywatelem lub legalnie przebywającym w Polsce obcokrajowcem.

     

    Świadczenie postojowe przysługuje również osobom prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą. Więcej na ten temat dowiesz się w artykule Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

     

    Jak ubiegać się o świadczenie postojowe?

     

    Aby otrzymać świadczenie postojowe, należy złożyć wniosek o jego przyznanie do ZUS. Istotne jest jednak, że w przypadku osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej wniosek składa zleceniodawca (przy umowie zlecenie) lub zamawiający (przy umowie o dzieło). W razie zawarcia kilku umów wniosek powinien zostać złożony przez każdego zleceniodawcę lub zamawiającego odrębnie dla każdej umowy.

     

    We wniosku należy podać dane osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło, w tym imię i nazwisko, numer PESEL, adres oraz numer rachunku bankowego. Dodatkowo wniosek powinien dane zleceniodawcy lub zamawiającego – imię i nazwisko lub nazwę, NIP oraz adres do korespondencji. Niezbędne jest również wskazanie daty zawarcia i wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy, dołączenie kopii umowy oraz złożenie oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej potwierdzających spełnienie pozostałych warunków do przyznania świadczenia postojowego, tzn.:

     

    • przestój w prowadzeniu działalności przez zleceniodawcę lub zamawiającego;
    • niedojście do skutku lub ograniczenie wykonywania umowy cywilnoprawnej z powodu przestoju w prowadzeniu działalności przez zleceniodawcę lub zamawiającego;
    • uzyskanie przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną w poprzednim miesiącu przychodu niższego niż trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (GUS nie podał jeszcze wysokości wynagrodzenia za I kwartał 2020 r., jednak na podstawie danych za IV kwartał 2019 r. limit wynosiłby 15 595,74 zł);
    • otrzymanie oświadczenia od osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o wysokości uzyskanych przychodów z innych umów cywilnoprawnych

     

    Przykład

     

    Osoba zatrudniona na umowie zlecenie od stycznia 2020 r. otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2000 zł miesięcznie. Od połowy marca 2020 r. z powodu przestoju w działalności zleceniodawcy nie wykonywała żadnych czynności w ramach umowy, co spowodowało spadek wynagrodzenia za ten miesiąc do 1000 zł. W kwietniu 2020 r. osoba ta planuje zwrócić się do zleceniodawcy, aby wystąpił z wnioskiem o przyznanie świadczenia postojowego.

    Ponieważ w marcu 2020 r. wykonywanie umowy cywilnoprawnej było ograniczone z powodu postoju w działalności zleceniodawcy, a ponadto przychód zleceniobiorcy nie przekroczył trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 r. (ok. 15 tys. zł), zleceniobiorcy w kwietniu będzie przysługiwało świadczenie postojowe. 

     

    Ile razy przysługuje świadczenie postojowe?

     

    W świetle obowiązujących przepisów świadczenie postojowe może zostać przyznane trzykrotnie. Aby uzyskać świadczenie po raz pierwszy, najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii, powinien zostać złożony do ZUS wniosek o przyznanie świadczenia postojowego. W kolejnych dwóch miesiącach nie składa się ponownie wniosku – świadczenie przyznawane jest na podstawie oświadczeń, że sytuacja materialna nie uległa poprawie. 

     

    Jeżeli masz więcej pytań dot. możliwości skorzystania z ulg wprowadzonych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, skontaktuj się z nami.

     

    Michał Markiewicz

    Tagi koronawirus news newsletter tarcza antykryzysowa

    Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
    Skontaktuj się z nami:

    Kancelaria Prawna PragmatIQ

    Tel. 61 8 618 000

    kancelaria@pragmatiq.pl

    Masz pytania?

    Skontaktuj się z ekspertem!

    Wojciech Kaptur

    Radca prawny,

    Doradca podatkowy

    tel.: 61 8 618 000

    w.kaptur@doradzamy.to

    Napisz mail

    Popularne tematy

    Newsletter

    • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
    • bez spamu
    • raz w miesiącu
    Tagi koronawirus news newsletter tarcza antykryzysowa