Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  01.04.2020

  Świadczenie postojowe dla zleceniobiorców

  Ustawa o tarczy antykryzysowej wprowadziła możliwość ubiegania się przez osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych o świadczenie postojowe. Występując z wnioskiem o przyznanie świadczenia należy pamiętać jednak o kilku istotnych kwestiach.

   

  Świadczenie postojowe – w jakiej wysokości przysługuje?

   

  Kwota świadczenia postojowego co do zasady wynosi 2080 zł. Dla części osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych świadczenie to może być jednak niższe. Jest tak w przypadku, gdy w poprzednim miesiącu przychody z umów cywilnoprawnych w rozumieniu ustawy o PIT wyniosły mniej niż 1300 zł. Wówczas świadczenie postojowe przysługuje w wysokości wynagrodzenia wynikającego z tych umów.

   

  Kto może uzyskać świadczenie postojowe?

   

  Świadczenie postojowe może uzyskać osoba zatrudniona na umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 kwietnia 2020 r., w tym m.in. umowę zlecenie i umowę o dzieło, która nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (np. umowy o pracę). Ponadto osoba występująca o przyznanie świadczenia postojowego powinna mieć miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz być polskim obywatelem lub legalnie przebywającym w Polsce obcokrajowcem.

   

  Świadczenie postojowe przysługuje również osobom prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą. Więcej na ten temat dowiesz się w artykule Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

   

  Jak ubiegać się o świadczenie postojowe?

   

  Aby otrzymać świadczenie postojowe, należy złożyć wniosek o jego przyznanie do ZUS. Istotne jest jednak, że w przypadku osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej wniosek składa zleceniodawca (przy umowie zlecenie) lub zamawiający (przy umowie o dzieło). W razie zawarcia kilku umów wniosek powinien zostać złożony przez każdego zleceniodawcę lub zamawiającego odrębnie dla każdej umowy.

   

  We wniosku należy podać dane osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło, w tym imię i nazwisko, numer PESEL, adres oraz numer rachunku bankowego. Dodatkowo wniosek powinien dane zleceniodawcy lub zamawiającego – imię i nazwisko lub nazwę, NIP oraz adres do korespondencji. Niezbędne jest również wskazanie daty zawarcia i wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy, dołączenie kopii umowy oraz złożenie oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej potwierdzających spełnienie pozostałych warunków do przyznania świadczenia postojowego, tzn.:

   

  • przestój w prowadzeniu działalności przez zleceniodawcę lub zamawiającego;
  • niedojście do skutku lub ograniczenie wykonywania umowy cywilnoprawnej z powodu przestoju w prowadzeniu działalności przez zleceniodawcę lub zamawiającego;
  • uzyskanie przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną w poprzednim miesiącu przychodu niższego niż trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (GUS nie podał jeszcze wysokości wynagrodzenia za I kwartał 2020 r., jednak na podstawie danych za IV kwartał 2019 r. limit wynosiłby 15 595,74 zł);
  • otrzymanie oświadczenia od osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o wysokości uzyskanych przychodów z innych umów cywilnoprawnych

   

  Przykład

   

  Osoba zatrudniona na umowie zlecenie od stycznia 2020 r. otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2000 zł miesięcznie. Od połowy marca 2020 r. z powodu przestoju w działalności zleceniodawcy nie wykonywała żadnych czynności w ramach umowy, co spowodowało spadek wynagrodzenia za ten miesiąc do 1000 zł. W kwietniu 2020 r. osoba ta planuje zwrócić się do zleceniodawcy, aby wystąpił z wnioskiem o przyznanie świadczenia postojowego.

  Ponieważ w marcu 2020 r. wykonywanie umowy cywilnoprawnej było ograniczone z powodu postoju w działalności zleceniodawcy, a ponadto przychód zleceniobiorcy nie przekroczył trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 r. (ok. 15 tys. zł), zleceniobiorcy w kwietniu będzie przysługiwało świadczenie postojowe. 

   

  Ile razy przysługuje świadczenie postojowe?

   

  W świetle obowiązujących przepisów świadczenie postojowe może zostać przyznane trzykrotnie. Aby uzyskać świadczenie po raz pierwszy, najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii, powinien zostać złożony do ZUS wniosek o przyznanie świadczenia postojowego. W kolejnych dwóch miesiącach nie składa się ponownie wniosku – świadczenie przyznawane jest na podstawie oświadczeń, że sytuacja materialna nie uległa poprawie. 

   

  Jeżeli masz więcej pytań dot. możliwości skorzystania z ulg wprowadzonych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, skontaktuj się z nami.

   

  Michał Markiewicz

  Tagi koronawirus news newsletter tarcza antykryzysowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi koronawirus news newsletter tarcza antykryzysowa