Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  13.09.2021

  Zwolnienia podatkowe w spółkach holdingowych

  W ramach Polskiego Ładu, opublikowany został projekt ustawy, który wprowadza szereg zmian w podatkach. Jedną z nich jest pojawienie się w ustawie o CIT nowego Rozdziału 5b, który dotyczy opodatkowania spółek holdingowych. Czy „nowy reżim holdingowy” faktycznie jest korzystny podatkowo?

   

  Aktualizacja: 13 września 2021 r.

   

  Preferencje podatkowe dla spółek holdingowych

   

  Projekt ustawy przewiduje korzystne opodatkowanie w zakresie:

  • wypłaty dywidend ze spółek zależnych do spółki holdingowej,
  • sprzedaży udziałów lub akcji posiadanych przez spółkę holdingową w spółkach zależnych.

   

  W przypadku otrzymania przez spółkę holdingową dywidendy od spółek zależnych, 95% jej kwoty zostaje zwolnione z podatku CIT. Oznacza to, że jedynie 5% wartości otrzymanej dywidendy jest opodatkowane stawką 19% CIT. Pełnym zwolnieniem z CIT zostaną objęte zyski osiągnięte przez spółkę holdingową ze zbycia udziałów lub akcji w spółkach zależnych.

   

  Możliwość skorzystania z wymienionych udogodnień jest uzależniona od spełnienia znacznej liczby wymogów, zarówno ze strony spółki holdingowej, jak i spółki zależnej.

   

  Zastanawiasz się jak jest opodatkowana spółka z o.o.? W naszych książkach szczegółowo omówiliśmy prawo podatkowe spółki z o.o. Sprawdź teraz!

   

  Definicja spółki holdingowej oraz spółki zależnej

   

  Spółką holdingową w myśl projektowanych przepisów ustawy o CIT, która ma możliwość skorzystania z preferencji podatkowych, jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, będąca polskim rezydentem podatkowym. Bezpośrednimi lub pośrednimi udziałowcami lub akcjonariuszami spółki holdingowej nie mogą być podmioty, które mają siedzibę, zarząd, miejsce rejestracji lub położenia:

   

  • w raju podatkowym (np. Republika Vanuatu, Księstwo Monako),
  • w kraju objętym wykazem unijnym jako kraj niechętny do współpracy w celach podatkowych (np. Republika Fidżi),
  • w kraju, z którym nie ma podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowych.

   

  Co ważne, nie ma przeszkód, aby udziałowcem lub akcjonariuszem była osoba fizyczna.

   

  Kolejnym wymogiem dla spółki holdingowej jest prowadzenie przez nią rzeczywistej działalności gospodarczej oraz posiadanie bezpośrednio co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale spółki zależnej, nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku.

   

  Spółką zależną, zgodnie z projektem przepisów ustawy o CIT, jest polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, jak i zagraniczna spółka mająca osobowość prawną i będąca podatnikiem zagranicznego podatku CIT. Oznacza to, że spółka zależna może być spółką spoza Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Nie może ona jednak posiadać siedziby, zarządu, miejsca rejestracji lub położenia w krajach wskazanych wyżej w odniesieniu do udziałowców lub akcjonariuszy spółki holdingowej.

   

  Spółka zależna nie może posiadać więcej niż 5% udziałów lub akcji w kapitale innej spółki (polskiej lub zagranicznej). Dodatkowo spółka ta nie może również posiadać jakichkolwiek tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym lub praw o podobnym charakterze. Oznacza to, że zwolnienia podatkowe dotyczą wyłącznie holdingów jednopoziomowych.

   

  Spółka holdingowa oraz spółka zależna nie mogą być spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową, korzystającymi ze zwolnień w ramach specjalnej strefy ekonomicznej lub Polskiej Strefy Inwestycyjnej.

   

  Zwolnienie dla dywidend w spółce holdingowej

   

  Obecne zwolnienie dywidendowe przewidziane jest dla podmiotów z UE oraz EOG. Zwolnieniu podlega 100% otrzymanej dywidendy przez spółkę, posiadającą co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółce wypłacającej, nieprzerwanie przez okres 2 lat, przy czym okres ten może minąć już po wypłacie dywidendy. Oznacza to, że jeśli spółka otrzyma dywidendę od spółki zależnej, w której posiada udziały od 6 miesięcy, może skorzystać ze zwolnienia dywidendowego w momencie jej otrzymania przy założeniu, że utrzyma wymagane 10% udziałów przez kolejne 1,5 roku.

   

  Nowe zwolnienie dywidendowe rozszerza krąg podmiotów i znajduje zastosowanie również dla dywidend otrzymywanych przez spółkę holdingową od spółki zależnej spoza UE i EOG. Zwolnienie to jest jednak ograniczone do 95% kwoty tej dywidendy. Pozostałe 5% jest opodatkowane na zasadach ogólnych, czyli według stawki 19% CIT. Dla części opodatkowanej nie znajdzie zastosowania obecne zwolnienie dywidendowe, jednak spółka holdingowa będzie mogła odliczyć podatek dochodowy zapłacony przez spółkę wypłacającą dywidendę w kraju jej rezydencji podatkowej. Wymóg posiadania przez spółkę otrzymującą dywidendę (spółkę holdingową) 10% udziałów lub akcji w spółce wypłacającej (zależnej) pozostał bez zmian. Skróceniu uległ okres ich posiadania do 1 roku, jednak musi on minąć przed wypłatą dywidendy, aby można było zastosować to zwolnienie.

   

  Dodatkowo wprowadzone zostały ograniczenia skorzystania z nowego zwolnienia dywidendowego w przypadku, gdy dywidenda wypłacana jest przez spółkę zależną spoza UE i EOG (zagraniczna spółka zależna). Jeżeli spółka ta spełnia warunki, o których mowa w przepisach o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC), czyli np. 33% jej przychodów pochodzi lub pochodziło z pożyczek, zbycia udziałów lub akcji w roku podatkowym, w którym wypłacana jest dywidenda lub w którymkolwiek z 5 lat podatkowych poprzedzających ten rok, nie będzie można zastosować nowego zwolnienia dywidendowego. Nie znajdzie ono również zastosowania w części, w jakiej wypłacana przez zagraniczną spółkę zależną dywidenda podlegała przez nią zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

   

  Zwolnienie ze sprzedaży udziałów lub akcji w spółce zależnej

   

  Nowością, która znalazła się w projekcie ustawy, jest całkowite zwolnienie z opodatkowania CIT dochodu uzyskanego przez spółkę holdingową ze sprzedaży udziałów lub akcji w spółce zależnej.

   

  Ze zwolnienia można skorzystać, gdy:

  • nabywcą sprzedawanych udziałów lub akcji jest podmiot niepowiązany,
  • spółka zależna nie jest spółką nieruchomościową, czyli spółką w której 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości. Temat spółki nieruchomościowej został przez nas szczegółowo omówiony w artykule Spółka nieruchomościowa – obowiązki i zmiany w 2022 r. 
  • spółka holdingowa złoży oświadczenie o zamiarze skorzystania ze zwolnienia do właściwego dla niej naczelnika urzędu skarbowego, na co najmniej 5 dni przed dniem zbycia udziałów lub akcji w spółce zależnej.

   

  Ze zwolnienia sprzedaży udziałów lub akcji w spółce zależnej nie będą mogły skorzystać spółki holdingowe, które pozostaną przy obecnym, pełnym zwolnieniu dywidendowym.

   

  Czy nowe zwolnienia w spółkach holdingowych faktycznie są korzystne?

   

  Projektowane zwolnienie 95% kwoty dywidendy oraz zwolnienie ze sprzedaży udziałów lub akcji w spółce zależnej od opodatkowania CIT jest alternatywą dla obecnego zwolnienia dywidendowego dla 100% kwoty dywidendy. To pierwsza, negatywna informacja dla podatników. Oznacza to, że aby skorzystać ze zwolnienia z podatku przy sprzedaży udziałów lub akcji, spółka holdingowa i spółka zależna muszą zrezygnować z obecnego, 100% zwolnienia dywidendowego na rzecz nowego, 95% zwolnienia tej dywidendy.

   

  Dodatkowo, oprócz spełnienia szerokiego katalogu wymogów, zarówno dla spółek holdingowych, jak i zależnych, niezrozumiałym jest ograniczenie możliwości skorzystania z nowego reżimu holdingowego wyłącznie do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych. Oprócz tego nie jest możliwe zastosowanie preferencyjnego opodatkowania w strukturach wielopoziomowych.

   

  W przypadku składania oświadczenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia od sprzedaży udziałów lub akcji w spółce zależnej do właściwego dla niej naczelnika urzędu skarbowego, został określony bardzo krótki, 5-dniowy termin. Brakuje jednak uzasadnienia, dlaczego takie oświadczenie w ogóle należałoby składać, skoro przy chęci skorzystania z nowego reżimu holdingowego podatnicy według projektu zobowiązani są wykazywać dane dotyczące tych preferencji podatkowych w odpowiednich deklaracjach, choć na ten moment nie wiadomo jakich.

   

  Sama koncepcja zwolnienia holdingowego oraz chęć zmiany w tym kierunku należy ocenić pozytywnie, jednak na ten moment reżim holdingowy przedstawiony w projekcie ustawy wymaga przemyślanych poprawek oraz doprecyzowania niektórych kwestii.

   

  Powyższe zmiany są na razie na początku procesu legislacyjnego w Sejmie, zatem ich ostateczny kształt może się jeszcze zmienić. Nasz Zespół uważnie śledzi cały proces legislacyjny, a o najważniejszych kwestiach informować będziemy na naszych stronach komandytowa.pl  oraz doradzamy.to.  W przypadku wszelkich pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi Specjalistami.

   

  Eryk Stefanicki

   

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi