Tomasz Rutkowski

  Tomasz Rutkowski

  Zapytaj eksperta

  26.09.2014

  8 najczęściej popełnianych błędów przy przekształcaniu spółki w spółkę komandytową

  Przekształcenie spółki to dosyć skomplikowana procedura, dlatego planując takie przedsięwzięcie warto przyjrzeć się najczęściej popełnianym przy tej okazji błędom, by dzięki doświadczeniom innym uniknąć ich.

   

  Błędy dotyczące procedury przekształcenia:

   

  1. Aportowanie przedsiębiorstwa spółki z o.o. do nowej spółki komandytowej zamiast przeprowadzenia klasycznej, kodeksowej procedury przekształcenia:

   

  Dość często próbuje się ominąć pozornie skomplikowaną klasyczną procedurę przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę komandytową poprzez aport przedsiębiorstwa spółki z o.o. do nowej spółki komandytowej. Może to jednak powodować bardzo negatywne konsekwencje. Najczęściej intencją wspólników przekształcających spółkę z o.o. w spółkę komandytową jest bowiem uzyskanie w nowej spółce komandytowej statusu komandytariuszy, co pozowali im zachować wyłączenie odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki, przy jednoczesnym powierzeniu statusu komplementariusza spółce z o.o. - również ze względu na wyłączenie ich odpowiedzialności. Z uwagi jednak na podwójne opodatkowanie zysków ze spółek kapitałowych, spółce z o.o. (komplementariuszowi) zazwyczaj przyznaje się w umowach spółek komandytowych bardzo mały udział w zysku (np. 1%), natomiast pozostałym wspólnikom (osobom fizycznym) przyznaje się prawo do pozostałej części zysku spółki komandytowej (wynoszącego łącznie np. 99%). Uzyskanie takiej struktury jest bardzo proste w przypadku przekształcenia spółki z o.o., do której przed przekształceniem przystąpi na niewielki procent (np. nabywając 1 udział) nowa spółka z o.o. jako przyszły komplementariusz spółki komandytowej. Sytuacja zdecydowanie bardziej komplikuje się jednak przy aporcie przedsiębiorstwa operacyjnej spółki z o.o. do spółki komandytowej. Aby uzyskać bowiem przedstawioną wyżej strukturę w spółce komandytowej, spółka z o.o. w zamian za aport całego swojego majątku w postaci przedsiębiorstwa (wartego często klika lub kilkanaście milionów złotych), otrzyma niewielki udział (np. 1%) w zysku spółki komandytowej. Przystąpienie spółki z o.o. do spółki komandytowej na takich zasadach może skutkować więc odpowiedzialnością karną członków zarządu spółki z o.o., za działanie na szkodę spółki poprzez niezapewnienie jej ekwiwalentu za wyzbycie się przedsiębiorstwa (art. 296 Kodeksu karnego).          

   

  1. Zbyt długi proces powiadomień wspólników, gdy może on być zredukowany do niezbędnego minimum:

   

  Kodeks spółek handlowych wymaga, aby spółka, która ma zostać przekształcona, zawiadomiła dwukrotnie wspólników o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu, w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie i nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia tej uchwały.  W pewnych okolicznościach - gdy wszyscy wspólnicy zasiadają jednocześnie w zarządzie spółki i aktywnie uczestniczą w procedurze przekształcenia - możliwe jest jednak ograniczenie tej procedury informacyjnej do jednego powiadomienia wspólników, po którym można już od razu podejmować uchwałę o przekształceniu.

   

  1. Wprowadzanie spółki z o.o. jako komplementariusza w niewłaściwym momencie:

   

  Czasem zdarza się błąd polegający na wyborze niewłaściwego momentu na wprowadzanie spółki z o.o. jako komplementariusza. Niewłaściwe jest bowiem wprowadzenie spółki z o.o. mającej zostać komplementariuszem dopiero po przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę komandytową. Ze względu na charakter spółki komandytowej, w której od początku jej funkcjonowania muszą występować dwie kategorie wspólników (komandytariusz i komplementariusz), istotnie skomplikuje to procedurę przekształcenia.

   

  Błędy dotyczące treści umowy przekształconej spółki komandytowej:

   

       1. Niewłaściwe opisanie w umowie spółki wkładów wniesionych do przekształconej spółki komandytowej:

   

  Częstym uchybieniem popełnianym przy opisywaniu wkładów wniesionych do przekształconej spółki komandytowej jest niewskazanie źródła pochodzenia tych wkładów. W późniejszym okresie może to powodować poważne wątpliwości, co do tego, czy określone wkłady zostały wniesione przed przekształceniem, czy już po jego dokonaniu.

   

  Jeszcze poważniejszym błędem dotyczącym opisywania wkładów wniesionych do przekształconej spółki komandytowej jest niewłaściwe oznaczenie rodzaju tych wkładów, w szczególności poprzez nieuprawnioną „transformację” wkładów niepieniężnych we wkłady pieniężne.

   

       2. Niedostosowanie nazwy (firmy) komplementariusza do nazwy (firmy) spółki przekształcanej:

   

  Równie często zapomina się o tym, że zgodnie z wymaganiami Kodeksu spółek handlowych w nazwie (firmie) przekształconej spółki komandytowej musi znaleźć się nazwa (firma) jej komplementariusza, którym jest najczęściej spółka z o.o. Konsekwencje tego uchybienia pojawiają się najczęściej dopiero na etapie przygotowywania projektu umowy przekształconej spółki komandytowej (a nawet czasem dopiero u notariusza podczas podejmowania uchwały przekształceniowej), kiedy okazuje się, że spółce komandytowej nie można nadać zaplanowanej wcześniej nazwy (firmy). Nazwa (firma) przyszłego komplementariusza spółki komandytowej nie jest bowiem dopasowana do tej, jaką powinna mieć spółka powstała z przekształcenia.

   

       3. Brak w planie przekształcenia albo umowie przekształconej spółki komandytowej postanowienia dotyczącego funduszu rezerwowego:

   

  Wskazane uchybienie nie niesie za sobą szczególnie negatywnych konsekwencji, może jednak czasowo skomplikować działalność spółki. Fundusz rezerwowy nie powstaje bowiem automatycznie, a do jego utworzenia konieczny jest odpowiedni zapis w umowie przekształconej spółki komandytowej, planie przekształcenia, albo w później podjętej uchwale wspólników. Jeśli więc od razu nie zastrzeże się w umowie spółki lub planie przekształcenia istnienia funduszu rezerwowego, to konieczne jest późniejsze podejmowanie osobnej uchwały w tym celu, co w może czasem okazać się utrudnione.

   

   Błędy dotyczące postępowania przed KRS:

       

        1Zły wybór dnia przekształcenia lub pozostawienie tej kwestii uznaniu sądu rejestrowego:

   

  Dzień rejestracji przekształcenia w KRS stanowi dzień powstania spółki przekształconej, co wiąże się ze skomplikowanymi operacjami o charakterze księgowym, a także koniecznością właściwego dokonania rozliczeń zobowiązań o charakterze publicznoprawnym. Operacje te komplikują się jeszcze bardziej, jeśli dzień przekształcenia przypada w środku miesiąca. Jeżeli jednak przekształcenie zostanie zarejestrowane w pierwszym dniu roboczym danego miesiąca (lub ewentualnie w ostatnim dniu roboczym miesiąca) powyższe czynności będą znacznie ułatwione.

   

        2.Przypadkowy wybór biegłego rewidenta nadzorującego proces przekształcenia:

   

  Jest to błąd, który może kosztować wspólników sporo czasu i trochę nerwów. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych w ramach procedury przekształcenia konieczne jest bowiem zbadanie planu przekształcenia przez biegłego rewidenta i wydanie przez niego stosownej opinii. Sprawność działania biegłego, dobry kontakt ze wspólnikami przekształcanej spółki i doświadczenie w tej materii mogą mieć zatem wpływ na szybkość całej procedury przekształcenia.

   

  Tomasz Rutkowski

  Tagi przekształcenie przekształcenie w spółkę komandytową

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  Tel. 22 21 28 340

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Zobacz także

  Komandytowa

  Na czym polega przekształcenie w spółkę komandytową?

  Komandytowa

  Jak wygląda procedura przekształcenia w spółkę komandytową?

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi przekształcenie przekształcenie w spółkę komandytową