Paweł Skurzyński

  Paweł Skurzyński

  Zapytaj eksperta

  25.09.2014

  Jaka jest swoboda kształtowania umowy spółki komandytowej?

  Umowę spółki komandytowej można dopasować do konkretnych założeń biznesowych. Z naszego tekstu dowiesz się jak daleko sięga elastyczność spółki komandytowej.

   

  Jedną z największych zalet spółki komandytowej jest jej elastyczność i swoboda jaką mają wspólnicy przy zawieraniu umowy spółki. W umowie spółki wspólnicy mogą wiele kwestii uregulować odmiennie niż wynika to z kodeksu spółek handlowych. Strony umowy spółki mogą więc przyjąć bez zmian model ułożenia stosunków w spółce oferowany przez ustawodawcę albo zmodyfikować go w zależności od rodzaju planowanej działalności, osobistego i majątkowego zaangażowania wspólników w działalność spółki, wzajemnych relacji między wspólnikami i stopnia zaufania jakim się darzą.

   

  Stosunki wewnętrzne w Spółce

   

  W szczególności wspólnicy mogą w umowie spółki inaczej uregulować stosunki wewnętrzne w spółce poprzez wzmocnienie pozycji komandytariuszy lub ograniczenie uprawnień komplementariuszy. W modelowej spółce komandytowej to komplementariusz jest aktywnym wspólnikiem, który reprezentuje spółkę i prowadzi jej sprawy. Z kolei komandytariusz jest wspólnikiem pasywnym, który nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki, a jego zgoda jest wymagana co do zasady jedynie w ważniejszych sprawach spółki. Umowa spółki może przyznać komandytariuszom prawo prowadzenia praw spółki lub wprowadzić wymóg uzyskania zgody komandytariuszy nie tylko w ważniejszych sprawach spółki, ale także w kwestiach mniejszej wagi, wymienionych w umowie spółki. Możliwe jest również wyłączenie niektórych komplementariuszy od prowadzenia spraw spółki na rzecz jednego lub kilku komandytariuszy.

   

  Zasady zmiany umowy spółki

   

  Wspólnicy spółki komandytowej mogą także umownie wyłączyć obowiązek wyrażania zgody na zmianę umowy spółki przez wszystkich wspólników. Kodeks spółek handlowych stanowi, że każda zmiana umowy spółki komandytowej wymaga zgody wszystkich wspólników: zarówno komplementariuszy jak i komandytariuszy. Bywa to niekiedy uciążliwe dla wspólników, ponieważ do zmiany umowy spółki konieczna jest obecność u notariusza wszystkich wspólników. Umowa spółki może modyfikować tę ustawową zasadę i przewidzieć, że zmiana umowy spółki następuje określoną w umowie spółki większością głosów.

   

  Udział wspólników w zysku i w stratach

   

  Ponadto wspólnicy mogą odmiennie niż wynika to z przepisów kodeksu spółek handlowych określić swój udział w zysku spółki. W spółce komandytowej komplementariusze, co do zasady uczestniczą w zysku spółki w częściach równych, bez względu na rodzaj i wartość wkładu, a komandytariusze – proporcjonalnie do wartości wkładu rzeczywiście wniesionego przez każdego z nich do spółki. Umowa spółki może modyfikować zasady podziału zysku w stosunku do obu kategorii wspólników. W szczególności wspólnicy mogą postanowić, że udział w zysku każdego z nich jest równy albo proporcjonalny do wniesionych wkładów. Możliwe jest również ustalenie innego udziału w zysku dla każdego ze wspólników ze względu na inne okoliczności, takie jak zaangażowanie poszczególnych wspólników w prowadzenie spraw spółki lub odpowiedzialność jaką ponoszą za zobowiązania spółki. Niemożliwe jest natomiast całkowite pozbawienie wspólnika udziału w zysku spółki. Umowa spółki może ponadto poza odmiennym niż kodeksowe uregulowaniem udziału wspólników w zysku przewidywać szczegółowe zasady podejmowania przez wspólników uchwał w sprawie podziału zysku, a także zasady wypłacania wspólnikom zaliczek na poczet zysku.

   

  Dopuszczalne jest również umowne zmodyfikowanie ustawowych reguł udziału wspólników spółki komandytowej w stratach i to niezależnie od proporcji ich udziału w zysku, a nawet zwolnienie niektórych wspólników z obowiązku pokrycia straty.

   

  Skutki śmierci wspólnika

   

  Kodeks spółek handlowych inaczej reguluje skutki jakie wywołuje dla spółki śmierć komplementariusza oraz komandytariusza. Śmierć komplementariusza, co do zasady, powoduje rozwiązanie spółki. Natomiast w przypadku śmierci komandytariusza spółka trwa nadal z udziałem pozostałych wspólników oraz spadkobierców komandytariusza.

   

  Również kwestię skutków prawnych śmierci wspólników strony umowy spółki mogą uregulować odmiennie niż wynika to z przepisów. W szczególności w umowie spółki wspólnicy mogą postanowić, że śmierć komplementariusza nie spowoduje rozwiązania spółki, lecz spółka będzie trwała nadal z udziałem pozostałych wspólników. W odniesieniu do komandytariuszy możliwe jest natomiast postanowienie przeciwne, tj. że śmierć komandytariusza powoduje rozwiązanie spółki. Ponadto w umowie spółki wspólnicy mogą określić możliwość i zasady wstępowania do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika. Istnieje zatem wiele możliwości zmodyfikowania ustawowych reguł dotyczących śmierci wspólnika w sposób, który najlepiej zabezpieczy interesy spółki, wspólników lub ich spadkobierców.

   

  Powyższe przykłady pokazują, że wspólnicy spółki komandytowej mają bardzo dużą swobodę w kształtowaniu treści umowy spółki. Przepisy kodeksu spółek handlowych pozwalają wspólnikom na stworzenie spółki komandytowej, która będzie najlepiej dostosowana do ich potrzeb.

   

  Magdalena Stuczyńska

  Tagi spółka komandytowa umowa spółki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Komandytowa

  W jakiej formie powinna zostać sporządzona umowa spółki komandytowej?

  Komandytowa

  Co powinna zawierać umowa spółki komandytowej?

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi spółka komandytowa umowa spółki