Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  26.07.2021

  Prosta spółka akcyjna – jakie są jej największe zalety?

  Finalnie, w dniu 1 lipca 2021 r. weszły w życie przepisy KSH wprowadzające nowy typ spółki handlowej – prostą spółkę akcyjną.  Zgodnie z założeniami ustawodawcy, stanowi ona formę prowadzenia działalności wyposażoną w elastyczne instrumenty zarządzania jej strukturą  i majątkiem oraz cechującą się znacznym odformalizowaniem funkcjonowania. W związku z tym zdecydowaliśmy się przybliżyć rozwiązania przyjęte w prostej spółce akcyjnej, które stanowią o jej największych zaletach względem innych typów spółek.

   

  Akcje beznominałowe i kapitał akcyjny  

   

  Kapitał akcyjny stanowi zupełnie nową koncepcję w podejściu do majątku prostej spółki akcyjnej. Minimalna wysokość kapitału akcyjnego potrzebna do założenia spółki wynosi 1 zł i nie wskazuje się jej w umowie spółki. Tym samym przepisy prawa nie wymagają zmiany umowy spółki w przypadku podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego. Obok kapitału akcyjnego w prostej spółce akcyjnej występują również tzw. akcje beznominałowe, których cechą charakterystyczną jest  właśnie brak wartości nominalnej odzwierciedlającej udział w kapitale akcyjnym. Zatem z jednej  strony nie stanowią one części kapitału akcyjnego (w umowie spółki podaje się ich cenę emisyjną), z drugiej strony to przede wszystkim akcje determinują uprawnienia akcjonariusza w spółce.

   

  Odmienne podejście do wkładów

   

  Rozwiązaniem dotychczas niespotykanym w spółkach kapitałowych jest przyznanie akcjonariuszom prostej spółki akcyjnej możliwości pokrywania akcji wkładem niepieniężnym w postaci świadczenia pracy i usług oraz praw niezbywalnych. Co więcej, nie istnieje obowiązek wniesienia wkładów w całości w momencie zawiązania spółki. Do powstania spółki wymagane jest jedynie wniesienie wkładu na pokrycie kapitału akcyjnego w wysokości 1 zł, a pozostałe wkłady powinny zostać wniesione do spółki w całości w ciągu trzech lat od dnia jej wpisu do rejestru. Warto również dodać, że wkłady  niepieniężne wnoszone do prostej spółki akcyjnej nie podlegają wycenie przez biegłego rewidenta. Więcej na temat kapitału akcyjnego, akcji beznominałowych i wkładów w prostej spółce akcyjnej przeczytasz w artykule Struktura majątkowa prostej spółki akcyjnej.

   

  Duża swoboda akcjonariuszy

   

  Akcjonariusze prostej spółki akcyjnej dysponują znaczną swobodą w zakresie dokonywania uprzywilejowania akcji, np. utworzenia akcji założycielskich, które pozwalają na zabezpieczenie interesów założycieli. Posiadają również prawo do dokonywania wypłat z kapitału akcyjnego – co stanowi rozwiązanie niespotykane dotychczas w innych spółkach kapitałowych. Więcej na ten temat dowiesz się w artykule Wypłata z kapitału akcyjnego – kiedy można jej dokonać?

   

  Uproszczony obrót akcjami

   

  W prostej spółce akcyjnej uproszczono procedury obrotu akcjami i co istotne - zastrzeżono jedynie formę dokumentową dla dokonania zbycia lub obciążenia akcji. Przepisy dotyczące prostej spółki akcyjnej pozwalają również na elastyczne finansowanie działalności spółki poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych, obligacji z prawem pierwszeństwa czy też obligacji zamiennych na akcje.  Jednocześnie prosta spółka akcyjna ma charakter niepubliczny, tj. akcje spółki nie mogą być wprowadzane na giełdę. Nowym rozwiązaniem jest również wprowadzenie rejestru akcjonariuszy prowadzonego w formie elektronicznej.  Więcej na temat warunków obrotu akcjami prostej spółki akcyjnej dowiesz się w artykule Jakie są warunki obrotu akcjami prostej spółki akcyjnej?

   

  Elastyczność funkcjonowania

   

  Strony umowy spółki posiadają znaczną swobodę w określeniu struktury i zasad funkcjonowania organów. Strony umowy spółki mogą nawet przyznać organowi zarządczemu kompetencję do decydowania o nowej emisji akcji. Ustanowienie walnego zgromadzenia w prostej spółce akcyjnej jest obowiązkowe, jednak to akcjonariuszom pozostawiono wybór ustanowienia zarządu lub  rady dyrektorów, która skupia kompetencje zarówno zarządcze, jak i nadzorcze. W przypadku ustanowienia zarządu, w prostej spółce akcyjnej można również powołać radę nadzorczą - nie istnieją jednak żadne warunki obligatoryjnego ustanowienia organu nadzoru. W prostej spółce akcyjnej uproszczone zostały procedury podejmowania uchwał, w tym możliwość ich podejmowania przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość np. za pomocą poczty elektronicznej.

   

  Prostsze reguły zakończenia działalności

   

  W prostej spółce akcyjnej znacznie uproszczono reguły dotyczące likwidacji spółki oraz wprowadzono możliwość przeprowadzenia procedury wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców KRS na skutek przejęcia całego majątku spółki przez oznaczonego akcjonariusza. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Przejęcie majątku spółki przez akcjonariusza.

   

  Wymienione powyżej zalety prostej spółki akcyjnej wyraźnie obrazują, że ustawodawca z jednej strony połączył w niej  rozwiązania właściwe dla różnych rodzajów spółek handlowych, z drugiej strony wyposażył ją w dotychczas nieznane instytucje prawne - co razem kreuje zupełnie nowe możliwości dla prowadzenia działalności gospodarczej w tej właśnie formie prawnej.

   

  Jeżeli planujesz przekształcenie swojej spółki w prostą spółkę akcyjną lub chcesz rozpocząć własną działalność zakładając ją od podstaw – zapraszamy do kontaktu Kontakt | Doradzamy.to na pewno pomożemy!

   

  Halid Dalati

  Tagi prosta spółka akcyjna PSA

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi prosta spółka akcyjna PSA