Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  26.09.2014

  Porównanie spółki komandytowo–akcyjnej ze spółką komandytową

  Zastanawiasz się, którą spółkę wybrać? Przygotowaliśmy dla Ciebie porównanie spółki komandytowej ze spółką komandytowo-akcyjną.

   

   

  Lp.

  Porównywany element

  Spółka komandytowa

  Spółka komandytowo-akcyjna

  1.

  nazwa aktu zawiązania spółki

  umowa spółki

  statut

  2.

  forma aktu zawiązania spółki

  akt notarialny

  akt notarialny

  3.

  wspólnicy

  komplementariusze i komandytariusze

  komplementariusze i akcjonariusze

  4.

  odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki

  komplementariusze odpowiadają całym swoim majątkiem, komandytariusze odpowiadają do wysokości sumy komandytowej (a jeżeli wniosą wkład na jej pokrycie, to są zwolnieni z odpowiedzialności)

  komplementariusze odpowiadają całym swoim majątkiem, akcjonariusze w ogóle nie odpowiadają za zobowiązania spółki

  5.

  możliwość występowania w podwójnej roli

  nie jest możliwe bycie jednocześnie komplementariuszem i komandytariuszem

  komplementariusz może być jednocześnie akcjonariuszem

  6.

  występowanie kapitału zakładowego

  nie

  tak

  7.

  minimalna wartość wkładów do spółki

  brak określonego minimum

  50.000 zł

  8.

  zbywalność akcji/ogółu praw i obowiązków (OPIO) w spółce

  możliwe tylko, gdy umowa spółki to przewiduje, konieczna zgoda pozostałych wspólników, możliwe zbycie tylko całego OPIO w spółce (nie ma możliwości jego rozszczepienia na części)

  akcjonariusz może swobodnie zbywać swoje akcje i to zarówno wszystkie, jak i tylko ich część; zbycie OPIO przez komplementariusza odbywa się na takich samych zasadach jak w spółce komandytowej

  9.

  anonimowość wspólnika

  brak (zarówno komplementariusze i komandytariusze wymienieni są w odpisie z KRS)

  akcjonariusze nie są wymienieni w odpisie z KRS; jeszcze większą anonimowość można osiągnąć poprzez emisję akcji na okaziciela

  10.

  reprezentowanie spółki

  brak zarządu, spółkę reprezentują komplementariusze

  brak zarządu, spółkę reprezentują komplementariusze

  11.

  istnienie organu zbierającego wspólników (jak zgromadzenie wspólników w sp. z o.o.)

  brak, wspólnicy podejmują decyzje (uchwały) na nieformalnych zebraniach

  walne zgromadzenie

  12.

  możliwość powołania rady nadzorczej

  nie

  tak, a jeżeli liczba akcjonariuszy przekracza 25 osób, ustanowienie rady nadzorczej jest obowiązkowe

  13.

  forma uchwał wspólników

  pisemna lub nawet ustna

  protokoły walnych zgromadzeń wymagają formy aktu notarialnego

  14.

  zwoływanie zebrań wspólników

  nieformalne (np. telefonicznie)

  zwołanie walnego zgromadzenia zasadniczo wymaga ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a jeżeli w spółce są wyłącznie akcje imienne można zwołać zgromadzenie listami poleconymi; możliwe jest również przeprowadzenie zgromadzenia bez formalnego zwołania, jeżeli stawią się wszyscy akcjonariusze i żaden nie zgłosi sprzeciwu co do tej formy zebrania się i porządku obrad

  15.

  szczególne obowiązki przy wnoszeniu wkładu niepieniężnego

  brak

  przy wnoszeniu wkładu niepieniężnego w zamian za akcje konieczne jest sporządzenie sprawozdania założycieli, poddanie go badaniu biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy, ogłoszenie opinii biegłego rewidenta w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – wszystko to jeszcze przed zgłoszeniem do KRS nowej spółki albo podwyższenia kapitału spółki już istniejącej

  16.

  możliwość wypłaty w trakcie roku zaliczek na poczet zysku

  tak, bez szczególnych dodatkowych wymogów

  tylko jeżeli statut przewiduje taką możliwość, wymagana jest zgoda rady nadzorczej (jeżeli została ona ustanowiona), wypłata zaliczki jest możliwa tylko jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk, zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować komplementariusz, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne

  17.

  swoboda dysponowania zyskiem spółki

  całkowita

  obowiązek utworzenia kapitału zapasowego i przelewania na niego 8% zysku należnego akcjonariuszom, aż do uzyskania wysokości równej 1/3 kapitału zakładowego

  18.

  wymogi obniżenia wkładu (kapitału zakładowego)

  wystarcza zmiana umowy spółki i rejestracja w KRS

  oprócz umorzenia akcji i zmiany statutu konieczne jest ogłoszenie o obniżeniu kapitału zakładowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, rejestracja obniżenia możliwa jest dopiero po upływie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia, obniżenie kapitału zakładowego dochodzi do skutku dopiero po rejestracji w KRS

  19.

  możliwość wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika

  przysługuje komplementariuszom i komandytariuszom

  przysługuje tylko komplementariuszom, jeżeli statut tak stanowi, akcjonariuszom prawo to nie przysługuje

  20.

  możliwość wypowiedzenia umowy spółki przez wierzyciela wspólnika

  tak

  nie

  21.

  możliwość rozwiązania spółki z ważnych powodów orzeczeniem sądu na wniosek wspólnika

  tak

  nie

  22.

  możliwość emitowania obligacji

  nie

  tak

  23.

  możliwość wydawania świadectw założycielskich

  nie

  tak

  24.

  księgowość

  pełna

  pełna

  25.

  konieczność sporządzania sprawozdania z działalności spółki

  nie

  tak

  26.

  możliwość wejścia na giełdę

  nie

  tak (aczkolwiek jak do tej pory żadna taka spółka nie jest notowana na warszawskiej giełdzie)

  27.

  likwidacja

  możliwość szybkiego zlikwidowania spółki bez konieczności przeprowadzania całej procedury likwidacji

  konieczność przeprowadzenia pełnej procedury likwidacji spółki analogicznie jak w spółce akcyjnej

   

   

   

  Sprawdź też inne porównania:

   

  Porównanie spółki jawnej ze spółką komandytową

  Porównanie spółki cywilnej ze spółką komandytową

  Porównanie spółki z o.o. ze spółką komandytową (w serwisie Komandytowa.pl)

   

  Aleksander Gałek

  Tagi porównanie SKA

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Komandytowa

  Rejestracja spółki komandytowej – jakie dokumenty załączyć do wniosku?

  Komandytowa

  Firma spółki komandytowej – skonstruuj ją dobrze!

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi porównanie SKA