Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  07.07.2020

  Zyski zatrzymane kosztem podatkowym – nowość od 2020 roku

  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne i komandytowo-akcyjne, których wspólnicy podjęli decyzję o przekazaniu zysków na kapitał zapasowy lub rezerwowy, mogą od 2020 r. rozpoznać z tego tytułu dodatkowe koszty podatkowe i tym samym obniżyć wysokość płaconego podatku dochodowego. O wprowadzonych zmianach sygnalizowaliśmy już w artykule Finansowanie kapitałem własnym korzystne podatkowo od 2019 r.  Wiele osób wciąż nie zdaje sobie jednak sprawy, ile można zaoszczędzić poprzez pozostawienie zysku w spółce.

   

  Sprawdź nasz kurs online "Spółka z o.o. – nowe możliwości i korzyści w obliczu zmian podatkowych"
   

  Z kursu dowiesz się m.in:

  • Jakie zapisy w umowie sp. z o.o. są najważniejsze?
  • Kiedy sp. z o.o. może stosować stawkę CIT 9% i jakie ustawodawca wprowadził w tym zakresie ograniczenia?
  • Czy i na jakiej zasadzie wspólnicy oraz członkowie zarządu sp. z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki?
  • Kiedy sp. z o.o. może skorzystać z tzw. estońskiego CIT?
  • Czy spółka z o.o. jest optymalną formą prowadzenia działalności gospodarczej właśnie dla Ciebie?

   

  Zobacz program i zamów tutaj.

   

   

   

  Zatrzymane zyski i dopłaty wspólników w kosztach podatkowych

   

  Obowiązujące do 31 grudnia 2018 roku przepisy ustawy o CIT korzystniej traktowały finansowanie działalności kapitałem obcym. Spółkom kapitałowym opłacało się więc finansować działalność za pomocą pożyczki lub kredytu. Nowelizacja przepisów przyniosła jednak korzystną zmianę dla spółek korzystających z kapitału własnego, poprzez pozostawienie w spółce wypracowanych przez nią zysków i przekazanie ich na kapitał zapasowy lub rezerwowy (tzw. zyski zatrzymane) bądź przez wniesienie przez wspólników dopłat.

   

  Podjęcie uchwały o pozostawieniu zysku w spółce będącej podatnikiem CIT (zamiast ich wypłaty do wspólników tytułem dywidendy) daje obecnie pewne korzyści podatkowe – spółka może bowiem zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tzw. hipotetyczne koszty pozyskania kapitału, mimo iż faktycznie nie poniosła żadnych wydatków.

   

  Hipotetyczne koszty finansowania kapitałem własnym mogą być rozliczane w roku zatrzymania zysku w spółce lub roku wniesienia dopłaty oraz w kolejnych dwóch bezpośrednio po sobie następujących latach podatkowych. Do rozpoznania kosztów wystarczy podjęcie przez wspólników – przy zatwierdzaniu sprawozdania finansowego – uchwały o przekazaniu całego lub części zysku za dany rok na kapitał zapasowy/rezerwowy lub uchwały o wniesieniu dopłat i ich wpłacie przez wspólników.

   

  Przykład

   

  Rok obrotowy A sp. z o.o. jest zgodny z rokiem kalendarzowym. W 2020 r. wspólnicy A sp. z o.o. podjęli uchwałę o przekazaniu części zysku za 2019 r. na kapitał zapasowy. Oznacza to, że spółka będzie mogła rozpoznać hipotetyczne koszty pozyskania kapitału w 2020 r. (w roku zatrzymania zysku) oraz w latach 2021-2022 (w dwóch kolejnych latach podatkowych).

   

  Omawiane odliczenie można zastosować po raz pierwszy w roku podatkowym rozpoczętym po dniu 31 grudnia 2019 r., czyli dla większości spółek, które mają rok podatkowy zbieżny z rokiem kalendarzowym, w roku 2020. Można je jednak zastosować również dla zysków zatrzymanych w 2019 roku (a więc najczęściej zysków za rok 2018) oraz do dopłat wniesionych w 2019 roku.

   

  Rozpoznanie hipotetycznych kosztów pozyskania kapitału możliwe jest od momentu podjęcia uchwały o przekazaniu zysku na kapitał zapasowy/rezerwowy – w przypadku zatrzymania zysku – lub od momentu wpłynięcia dopłaty na rachunek spółki – w przypadku wniesienia dopłaty. Jednocześnie w odniesieniu do zysku z 2018 r., który został przekazany na kapitał rezerwowy/zapasowy w 2019 r., rozpoznanie ww. kosztów możliwe jest od 1 stycznia 2020 r.

   

  Należy jednak zaznaczyć, że przepisy ustawy o CIT przewidują kilka wyjątkowych sytuacji, które wyłączają możliwość skorzystania z powyższego rozwiązania. Przede wszystkim wniesiona dopłata lub zatrzymany zysk nie może zostać przeznaczony na pokrycie straty bilansowej. Po drugie zwrot dopłaty lub podział i wypłata zatrzymanego zysku nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym ta dopłata została wniesiona do spółki albo została podjęta uchwała o zatrzymaniu zysku w spółce. W tym okresie spółka nie może również zostać przejęta w wyniku łączenia albo podziału albo przekształcona w spółkę niebędącą podatnikiem CIT.

   

  Hipotetyczne koszty pozyskania kapitału – jak liczyć?

   

  Wysokość hipotetycznych kosztów finansowania kapitałem własnym ustala się jako iloczyn stopy referencyjnej NBP obowiązującej w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok podatkowy (1,5% na 31.12.2019 r., obecnie – 0,1%) powiększonej o 1 punkt procentowy oraz kwoty dopłaty wniesionej do spółki lub zysku przekazanego na podstawie podjętej uchwały na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki. Obliczona w ten sposób kwota kosztów nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 250.000 zł.

   

  Mechanizm obliczania hipotetycznych kosztów pozyskania kapitału zaliczanych do kosztów podatkowych w praktyce pokazany został na poniższym przykładzie:

   

  Rok obrotowy A sp. z o.o. jest zgodny z rokiem kalendarzowym. W latach 2017-2019 spółka wypracowała zysk w kwocie odpowiednio: 1.200.000 zł, 1.400.000 zł i 1.600.000 zł. W związku z powyższym:

   

  • w 2018 r. wspólnicy A sp. z o.o. podjęli uchwałę przekazaniu na kapitał zapasowy części zysku za 2017 r. w kwocie 200.000 zł,
  • w 2019 r. wspólnicy A sp. z o.o. podjęli uchwałę przekazaniu na kapitał zapasowy części zysku za 2018 r. w kwocie 400.000 zł,
  • w 2020 r. wspólnicy A sp. z o.o. podjęli uchwałę przekazaniu na kapitał zapasowy części zysku za 2019 r. w kwocie 600.000 zł.

   

  Załóżmy, że w 2020 r. spółka osiągnie zysk w wysokości 1.800.000 zł i w 2021 r. podjęta zostanie  uchwała o przekazaniu na kapitał zapasowy części zysku za 2020 r. w kwocie 800.000 zł. Zyski spółki osiągnięte w kolejnych latach będą w całości przeznaczane na wypłatę dywidendy.

   

  Stopa referencyjna NBP na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 1,5%. Przyjmijmy, że w latach 2020-2022 będzie ona wynosiła 1%.

   

  W takim wypadku hipotetyczne koszty pozyskania kapitału wyniosą odpowiednio:

   

  • w 2020 r. = (400.000 zł + 600.000 zł) x (1,5% + 1%) = 25.000 zł
  • w 2021 r. = (400.000 zł + 600.000 zł + 800.000 zł) x (1% + 1%) = 36.000 zł
  • w 2022 r. = (400.000 zł + 600.000 zł + 800.000 zł) x (1% + 1%) = 36.000 zł
  • w 2023 r. = 800.000 zł x (1% + 1%) = 16.000 zł

   

  W latach 2020-2022 A sp. z o.o. może rozliczyć koszty z tytułu zatrzymanych zysków z lat 2018-2019. Ponadto w latach 2021-2023 spółka może rozliczyć koszty od zysku zatrzymanego za rok 2020 r. Hipotetyczne koszty pozyskania kapitału rozpoznawane są bowiem w roku, w którym podjęto uchwałę o zatrzymaniu zysku, oraz w dwóch kolejnych latach podatkowych.

   

  W podanym przykładzie A sp. z o.o. w latach 2020-2023 zaoszczędzi łącznie 21.470 zł podatku (lub 10.170 zł jeżeli korzysta ze stawki 9% CIT).

   

  Powyższy przykład pokazuje, że bez konieczności dokonywania skomplikowanych operacji mała spółka z o.o. może zaoszczędzić kilka tysięcy złotych podatku w okresie kilku lat. W przypadku większych podatników korzyść może jednak wynieść nawet 47.500 zł rocznie.

   

  Masz więcej pytań? Skontaktuj się ze ekspertami Kancelarii PragmatIQ, którzy pomogą Ci dokonać prawidłowych rozliczeń.

   

  Michał Markiewicz

  Karolina Kroczak

  Tagi koszty uzyskania przychodu zmiany w CIT

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi koszty uzyskania przychodu zmiany w CIT