Dominika Jaszczyk

  Dominika Jaszczyk

  Zapytaj eksperta

  16.03.2022

  Utrata prawa do opodatkowania estońskim CIT – jakie są skutki?

  Wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek dokonuje się zasadniczo na okres 4 kolejnych lat podatkowych. W tym czasie podatnik może zrezygnować lub utracić prawo do opodatkowania ryczałtem. Sprawdź, z czym wiąże się powrót do opodatkowania na zasadach ogólnych.

   

  Zamów nasz kurs online "Jak zarabiać i nie płacić podatków – czyli ESTOŃSKI CIT w praktycznych przykładach"

  Z kursu dowiesz się m.in:

  • Na czym polega tzw. estoński CIT i jak na nim zyskać?
  • Kto może skorzystać z estońskiego CIT i o czym musi pamiętać?
  • Czym są ukryte zyski i jak są opodatkowane?
  • Na co uważać, żeby nie stracić opodatkowania estońskiego CIT?
  • Czym różni się księgowość na estońskim CIT?

  Zobacz program i zamów tutaj.

   

  Wyjście z estońskiego CIT

   

  Opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estońskim CIT) obejmuje zasadniczo okres bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych, wskazanych przez spółkę w zawiadomieniu o wyborze opodatkowania ryczałtem (ZAW-RD). Po zakończeniu tego okresu opodatkowanie ryczałtem przedłuża się automatycznie na kolejne okresy bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych.

   

  Spółka może jednak w trakcie tych 4-letnich okresów dobrowolnie zrezygnować lub utracić prawo do opodatkowania ryczałtem w wyniku niespełnienia określonych warunków.

   

  Szczegółowo temat warunków opodatkowania ryczałtem do dochodów spółek dowiesz się z artykułu Estoński CIT – dla kogo od 2022 r.? 

   

  Rezygnacja z estońskiego CIT

   

  Spółka może dobrowolnie zrezygnować z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek poprzez złożenie odpowiedniej informacji w deklaracji CIT-8E. Rezygnacja następuje na koniec roku, za który składana jest ww. informacja i może nastąpić już po pierwszym roku opodatkowania estońskim CIT.

   

  Rezygnacja z estońskiego CIT może być uzasadniona przykładowo, gdy istnieje konieczność udzielenia spółce pożyczki lub podwyższenia kapitału zakładowego (co stanowi tzw. ukryty zysk, który spółka musi opodatkować CIT) albo gdy spółka planuje uczestniczyć w reorganizacji (co może wiązać się z powstaniem przychodu stanowiącego nadwyżkę wartości rynkowej ponad wartość podatkową składników majątku).

   

  Przed dokonaniem ostatecznej decyzji o rezygnacji należy mieć jednak na uwadze, że rezygnacja z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek może wiązać się z koniecznością zapłaty podatku od tzw. różnic przejściowych. Przechodząc na opodatkowanie ryczałtem od dochodów, spółka jest bowiem obowiązana do dokonania tzw. korekty wstępnej i ustalenia wartości przychodu do opodatkowania z tego tytułu. Podatek podlega umorzeniu w całości, jeżeli spółka będzie opodatkowana CIT estońskim przez okres co najmniej 4 kolejnych lat podatkowych. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Przejście na estoński CIT – o czym pamiętać?

   

  Zachowanie 4-letniego okresu ma także znaczenie w przypadku spółek, które przed wejściem w estoński CIT miały nierozliczoną stratę podatkową. W takim przypadku spółka ma bowiem możliwość rozliczenia tej straty z dochodem uzyskanym w okresie 2 lat bezpośrednio poprzedzających opodatkowanie ryczałtem, ale tylko w przypadku, gdy okres opodatkowania estońskim CIT nie będzie krótszy niż 4 kolejne lata podatkowe. Wcześniejszy powrót do opodatkowania na zasadach ogólnych oznaczałby w tym przypadku konieczność zwrotu z odsetkami odliczonego wcześniej podatku.

   

  Utrata prawa do estońskiego CIT na koniec roku

   

  Spółka traci prawo do opodatkowania estońskim CIT z końcem roku podatkowego, w którym:

   

  • nie spełniła warunku dotyczącego charakteru jej przychodów (tj. co najmniej 50% przychodów spółki ma charakter pasywny),
  • nie spełniła warunku dotyczącego poziomu zatrudnienia (tj. nie zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osób w przeliczeniu na pełne etaty przez określony okres ani nie ponosi wydatków w odpowiedniej wysokości z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych).

   

  Przykładowo, spółka w 2024 r., czyli w trzecim roku opodatkowania tzw. estońskim CIT, nie osiągnęła wymaganego poziomu zatrudnienia. W związku z tym jest zobowiązana do powrotu do klasycznych zasad opodatkowania wraz z początkiem kolejnego roku podatkowego tj. z dniem 1 stycznia 2025 r. (analogicznie jak w przypadku rezygnacji).

   

  Chcesz przekształcić swoją firmę w inną formę opodatkowania? Nasi specjaliści wyjaśnili, w jaki sposób możesz skorzystać z estońskiego CIT i oszczędzić na podatkach w Twojej firmie.

  Sprawdź kurs

  Utrata prawa do estońskiego CIT wstecz 

   

  Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem może nastąpić również „wstecz”, co oznacza, że spółka będzie musiała powrócić do klasycznych zasad opodatkowania CIT już od początku roku, w którym nastąpiły określone przesłanki utraty możliwości stosowania estońskiego CIT.

   

  Utrata prawa do opodatkowania według zasad estońskiego CIT z końcem poprzedniego roku może nastąpić w szczególności, gdy spółka:

   

  • nie spełnia warunku dot. struktury udziałowej (tj. oprócz osób fizycznych wspólnikiem spółki jest również podmiot niebędący osobą fizyczną lub osoby te posiadają prawa majątkowe związane z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, z wyjątkiem fundatorów lub beneficjentów fundacji rodzinnej),
  • nie spełnia warunku dot. zakazu uczestnictwa w innych podmiotach (tj. posiada udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania lub inne prawa majątkowe związane z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym),
  • nie spełnia warunku dot. zakazu sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR,
  • nie prowadzi ksiąg podatkowych lub dane wynikające z ksiąg podatkowych nie pozwalają na określenie wyniku finansowego netto,
  • dokonała przejęcia innego podmiotu w drodze łączenia albo podziału podmiotów lub otrzymania wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (chyba że podmiot przejmowany, dzielony lub wnoszący wkład niepieniężny był opodatkowany estońskim CIT albo z dniem przejęcia lub wniesienia wkładu zamknął księgi rachunkowe, sporządził sprawozdanie finansowe oraz dokonał rozliczenia i ustaleń w zakresie transakcji pozostających w związku z przejmowanymi składnikami majątku),
  • została przejęta przez inny podmiot w drodze łączenia lub podziału podmiotów, w tym podziału przez wydzielenie, lub wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (chyba że podmiot przejmujący był opodatkowany estońskim CIT).

   

  W wymienionych sytuacjach spółka od początku roku powinna stosować zasady ogólne, zatem jeśli byłaby obowiązana do zapłaty zaliczek na CIT, to powinna obliczyć je wstecz i wpłacić do urzędu skarbowego wraz z odsetkami.

   

  Przykładowo, spółka z o.o. opodatkowania ryczałem od dochodów spółek w październiku 2022 r. nabyła udziały w innej spółce. W związku z tym, spółka z o.o. utraciła prawo do opodatkowania estońskim CIT od stycznia 2022 r. i od tego momentu powinna obliczyć i zapłacić zaliczkę na CIT (na zasadach ogólnych) wraz z odsetkami.

   

  Mając na uwadze możliwość utraty prawa do estońskiego CIT „wstecz”, warto dodatkowo prowadzić odpowiednią ewidencję podatkową, która pozwoli na określenie podstawy opodatkowania CIT według zasad ogólnych.

   

  Powrót do estońskiego CIT

   

  Po utracie prawa do opodatkowania w formie estońskiego CIT spółka może ponownie wybrać opodatkowanie w tej formie dopiero po upływie 3 lat podatkowych, jednak nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy, następujących po roku kalendarzowym, w którym spółka utraciła prawo do opodatkowania estońskim CIT.

   

  Wypłata zysku po utracie prawa do estońskiego CIT

   

  W przypadku zakończenia opodatkowania estońskim CIT, zysk osiągnięty w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej nie był podzielony lub nie został przeznaczony na pokrycie straty nadal podlega opodatkowaniu na zasadach estońskiego CIT.

   

  Dla zachowania preferencyjnego opodatkowania, które wynika z możliwości odliczenia przez wspólnika części płaconego przez spółkę CIT (90% w przypadku wspólników spółek posiadających status małego podatnika i 70% w pozostałych przypadkach), w księgach spółki i jej sprawozdaniu finansowym należy wyodrębnić zyski wygenerowane w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów. Takie wyodrębnienie powinno być prowadzone aż do czasu, gdy cały zysk z okresu opodatkowania estońskim CIT zostanie rozdysponowany.

   

  Sprawdź nasz kurs poświęcony w całości estońskiemu CIT - Jak zarabiać i nie płacić podatków, czyli ESTOŃSKI CIT w praktycznych przykładach. Dzięki niemu dowiesz się więcej m. in. o korzyściach, jakie daje CIT estoński, przekonasz się jak dobrze wejść w estoński CIT oraz na co uważać w tej formie opodatkowania. 

   

  Masz więcej wątpliwości dotyczące warunków oraz zasad opodatkowania estońskim CIT? Zastanawiasz się czy ryczałt od dochodów spółek to odpowiednia forma opodatkowania Twojej spółki lub potrzebujesz pomocy przy jej wdrożeniu? Skontaktuj się z nami! 

   

  Paulina Mikołajczak

  Tagi CIT estoński CIT

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi CIT estoński CIT