Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  18.03.2020

  Zagraniczne jednostki kontrolowane - opodatkowanie dochodów

  W 2019 r. weszły w życie przepisy zmieniające zasady rozliczania podatku od dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (tzw. CFC - Controlled Foreign Corporation). Głównym celem zmian było rozszerzenie listy podmiotów, których te przepisy dotyczą.  

   

  Przepisy w ustawie o PIT i ustawie o CIT dotyczące CFC mają na celu zwalczanie szkodliwej konkurencji podatkowej stosowanej przez niektóre z państw oraz przeciwdziałanie stosowaniu mechanizmów przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych stawkach podatkowych (tzw. rajach podatkowych). Od 2019 r. przepisami są objęte nie tylko zagraniczne spółki, ale również:

  • fundacje, trusty oraz inne podmioty i umowy o charakterze powierniczym,
  • podatkowe grupy kapitałowe i spółki z podatkowej grupy kapitałowej, które gdyby nie były częścią takiej grupy samodzielnie płaciłyby podatek kwalifikujący je jako CFC,
  • wydzielone organizacyjnie lub prawnie części zagranicznej spółki lub innego podmiotu.

   

  Ze względu na tę nowelizację pojęcie zagranicznej spółki kontrolowanej zostało w ustawach zmienione na pojęcie zagranicznej jednostki kontrolowanej.

   

  Dochody zagranicznych jednostek  kontrolowanych podlegają w Polsce opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym (po spełnieniu szczegółowych kryteriów, o którym poniżej).

    

  Zagraniczna jednostka kontrolowana

   

  Jednostką zagraniczną, oprócz wcześniej wymienionych podmiotów, może być osoba prawna, spółka kapitałowa w organizacji, spółka niemająca osobowości prawnej lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej inna niż spółka niemająca osobowości prawnej. Takie podmioty muszą dodatkowo nie posiadać siedziby, zarządu, ani rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a podatnik musi posiadać samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających lub prawo do uczestnictwa w zysku takiej jednostki.

   

  Z kolei zagraniczna jednostka kontrolowana została zdefiniowana poprzez odwołanie się do kryteriów dotyczących:

  • terytorium siedziby, miejsca zarządu lub położenia,
  • stopnia powiązania takiej jednostki z polskim rezydentem,
  • rodzaju uzyskiwanych przez nią dochodów,
  • stawki podatku dochodowego obowiązującej w państwie rezydencji spółki.

   

  Często kryterium dotyczące terytorium siedziby zagranicznej jednostki jest wystarczające do uznania jej za zagraniczną spółkę kontrolowaną. Ma to miejsce gdy spółka posiada siedzibę w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (listę takich krajów ustala Minister Finansów w rozporządzeniu) lub w kraju z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

   

  W pozostałych przypadkach muszą zostać spełnione łącznie trzy zawarte w ustawie warunki, tj.:

  • podatnik samodzielnie lub z podmiotami powiązanymi posiada co najmniej 50% udziałów w kapitale, praw głosów w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, praw do uczestnictwa w zysku, albo sprawuje faktyczną kontrolę nad zagraniczną jednostką,
  • co najmniej 33% przychodów zagranicznej spółki to przychody pasywne (np. przychody z dywidend, ze zbycia udziałów, inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych),
  • faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez taką jednostkę jest ponad dwukrotnie mniejszy niż podatek, który byłby zapłacony, gdyby jednostka płaciła podatki w Polsce.

   

  Rejestr i ewidencja zdarzeń w CFC

   

  Podatnik zobowiązany jest do prowadzenia rejestru zagranicznych jednostek kontrolowanych. Po zakończeniu roku podatkowego konieczne jest natomiast zaewidencjonowanie zdarzeń zaistniałych w takich jednostkach  w odrębnych ewidencjach w sposób umożliwiający określenie wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatki oraz wysokości należnego podatku. Organy podatkowe mogą wzywać do udostępnienia takich rejestrów oraz ewidencji. Podatnik ma wtedy 7 dni na ich przekazanie.

   

  Wyłączenia stosowania przepisów o CFC

   

  Dochody zagranicznych spółek kontrolowanych, które podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim UE lub należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i prowadzą w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą, nie są opodatkowane przez polskich podatników. Podatnicy nie muszą również uwzględniać tych spółek w rejestrze spółek zagranicznych oraz prowadzić odrębnej ewidencji zdarzeń zaistniałych w CFC.

    

  Opodatkowanie dochodu CFC

   

  Przypadająca na podatnika nadwyżka przychodów CFC nad kosztami ich uzyskania, ustalona zgodnie z przepisami polskich ustaw podatkowych, może zostać pomniejszona o otrzymane dywidendy od zagranicznej jednostki kontrolowanej, o kwoty z odpłatnego zbycia udziałów w zagranicznej spółce kontrolowanej oraz o kwoty nieodliczone w latach poprzednich.

   

  Podatkiem należnym do zapłaty będzie podatek obliczony od tak ustalonego dochodu, pomniejszony o podatek zapłacony za granicą.  

   

  Maria Ratajczyk, Paweł Malewski

   

  Tagi optymalizacja podatkowa podatki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Podatki

  Zmiany PIT i CIT od 2017 r. – działaj już teraz!

  Podatki

  Zwolnienie z VAT-u – kiedy warto z niego skorzystać?

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi optymalizacja podatkowa podatki