Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  02.04.2020

  Dofinansowania do pensji – ile i jak dla pracodawców?

  Tarcza antykryzysowa wprowadza rozwiązania, które umożliwiają przedsiębiorcom skorzystanie z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w sytuacji przestoju bądź zmniejszenia ich czasu pracy. Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać z dopłaty!

   

  Komu i na jak długo przysługują dofinansowania?

   

  W związku z trwającą pandemią wielu przedsiębiorców zmuszonych jest wprowadzać w swoich zakładach pracy przestój albo obniżać wymiar czasu pracy pracowników. Przedsiębiorca, u którego obroty spadły w związku z wystąpieniem koronawirusa może jednak skorzystać z dofinansowań do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy. Z dofinansowań mogą skorzystać również organizacje pozarządowe i państwowe osoby prawne. Ustawa nie precyzuje, czy chodzi o wystąpienie choroby w konkretnym zakładzie pracy, czy też o niekorzystną sytuację gospodarczą związaną z epidemią, jednak uważamy, że należy przychylić się do tej drugiej interpretacji.

   

  Warunki i tryb wykonywania pracy w czasie przestoju lub obniżonego wymiaru pracy ustala się w porozumieniu z przedstawicielami pracowników (ewentualnie z organizacjami związkowymi, jeśli takie u pracodawcy działają). Porozumienie to powinno zostać w ciągu 5 dni roboczych przekazane okręgowemu inspektorowi pracy. W takiej sytuacji, przedsiębiorcy może przysługiwać dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem albo obniżonym wymiarem czasu pracy. W ramach udzielanej pomocy przedsiębiorca może liczyć również na środki na opłacenie składek ZUS należnych od przyznanych w ramach dofinansowań świadczeń, niezależnie od tego ile osób zatrudnia.

   

  Co ważne, przedsiębiorca ma możliwość uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia nie tylko pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, ale również w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych takich jak umowa zlecenia czy umowa o świadczenie usług, jeżeli osoby te z tego tytułu podlegają obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu.

   

  Dofinansowania nie przysługują do pensji pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku było wyższe niż 300% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez GUS (przeciętne wynagrodzenie za I kwartał 2020 r. podane przez GUS wynosi 5.331,47 zł, a zatem aktualnie limit wynosi 15.994,41 zł).

   

  Pracodawca, który otrzymał dofinansowanie z FGŚP, nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika pracownikowi objętemu pomocą przez cały okres pobierania świadczenia.

   

  Przedsiębiorca może korzystać z dofinansowań do wynagrodzeń przez maksymalnie  3 miesiące od miesiąca złożenia wniosku. Wypłata środków następuje na konto przedsiębiorcy w miesięcznych, równych transzach. Praktyka pokaże, jaki będzie czas rozpatrywania przez urzędy wniosków o wsparcie i realny czas wypłaty środków na konta przedsiębiorców. Wydaje się jednak, że możliwość złożenia wniosku o wsparcie przez Internet znacznie przyspieszy wypłatę dofinansowań.

   

  Maksymalna kwota dofinansowania do pensji jednego pracownika łącznie ze składkami ZUS należnymi od przyznanego dofinansowania ze względu na przestój wynosi 1.533,09 zł miesięcznie, natomiast w przypadku zmniejszenia wymiary czasu pracy – 2.479,35 zł miesięcznie.

   

  Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby skorzystać z pomocy?

   

  Podstawową przesłanką uzyskania dofinansowania do pensji pracowników jest spadek obrotów na skutek wystąpienia koronawirusa:

  • co najmniej o 15%, obliczony jako stosunek obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych albo kolejnych 60 dni (w przypadku, gdy okres porównawczy zaczyna się w trakcie miesiąca) przypadających w okresie między 1 stycznia 2020 r. a dniem poprzedzającym złożenie wniosku, w porównaniu do obrotów z tego samego okresu w ubiegłym roku, lub
  • co najmniej o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego albo kolejnych 30 dni (w przypadku, gdy okres porównawczy zaczyna się w trakcie miesiąca) przypadających w okresie między 1 stycznia 2020 r. a dniem poprzedzającym złożenie wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

   

  Dodatkowo:

  • przedsiębiorca nie może zalegać z płatnością podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
  • w stosunku do przedsiębiorcy nie mogą występować przesłanki do ogłoszenia upadłości,
  • przedsiębiorca nie uzyskał wcześniej pomocy co do tych samych pracowników na rzecz ochrony miejsc pracy.

   

  Inna formą dofinansowania do pensji pracowników jest dofinansowanie udzielane na podstawie umowy zawartej ze starostą. Z dofinansowania od starosty mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, których obroty spadły o co najmniej 30%. Więcej na ten temat dowiesz się z naszego artykułu Dofinansowanie od starosty – jakie wsparcie dla pracodawców? Należy jednak pamiętać, że pracodawca nie może jednocześnie korzystać z dofinansowania do pensji z FGŚP  i dofinansowania od starosty w odniesieniu do tego samego pracownika.

   

  Przykład:

  Spółka z o.o. w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 marca 2020 r. osiągnęła obrót w wysokości 320.000 zł. W analogicznym okresie w roku 2019 r. obroty tej spółki wynosiły 400.000 zł. Obroty spółki spadły zatem o 20%.

   

  Spółka może skorzystać z dofinansowania, gdyż jej obroty w ciągu 2 kolejnych miesięcy 2020 roku spadły o więcej niż 15% w stosunku do tego samego okresu w roku 2019.

   

  Jakie są kwoty dofinansowań?

   

  • dofinasowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem

   

  W przypadku przestoju (tj. okresu, kiedy pracownik pozostaje w gotowości do wykonywania pracy, lecz z niezawinionych przez niego przyczyn nie może jej wykonywać), pracodawca wypłaca na rzecz pracowników wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż minimalne wynagrodzenie, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Aktualnie wysokość minimalnego wynagrodzenia wynosi 2.600 zł brutto. Dofinansowanie dla pracodawcy jest finansowane z FGŚP w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, co przy pracowniku zatrudnionym na pełny etat daje kwotę 1.300 zł. Wraz z dofinansowaniem na składki ZUS od otrzymanego świadczenia, pracodawca otrzyma zatem 1533,09 zł miesięcznie na jednego pracownika.

   

  Przykład:

  Pracownik zatrudniony na cały etat zarabia kwotę 3.200 zł brutto miesięcznie. W przypadku przestoju, pracodawca może zmniejszyć wynagrodzenie pracownika do kwoty 2.600 zł brutto i złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania w kwocie 1.300 zł.

   

  Przykład:

  Pracownik zatrudniony na 0,6 etatu zarabia kwotę 2.800 zł brutto miesięcznie. W przypadku przestoju, pracodawca może zmniejszyć wynagrodzenie pracownika do kwoty 1.560 złotych brutto (tj. do minimalnego wynagrodzenia przy takim wymiarze pracy) i złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania w kwocie 780 zł.

   

  • dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy

   

  Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów na skutek kryzysu wywołanego epidemią COVID-19 może obniżyć wymiar czasu pracy pracowników o maksymalnie 20%, nie więcej jednak niż do 1/2 etatu. W takim przypadku wynagrodzenie należne pracownikowi nie może być jednak niższe niż wynagrodzenie minimalne z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, co przy pracowniku zatrudnionym na 1/2 etatu daje kwotę 1.300 zł brutto. Dofinansowanie dla pracodawcy jest finansowane z FGŚP do wysokości 50% wynagrodzenia, , jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS za poprzedni kwartał tj. 2.132,59 zł  (przeciętne wynagrodzenie podane przez GUS za I kwartał 2020 r. wynosi 5.331,47 zł, 40% tego wynagrodzenia wynosi zatem 2.132,59 zł).  Wraz z dofinansowaniem na składki ZUS od otrzymanego świadczenia, pracodawca otrzyma maksymalnie 2.479,35 zł miesięcznie na jednego pracownika.

   

  Przykład:

  Pracownik zatrudniony na cały etat zarabia 8.000 zł brutto miesięcznie. Pracodawca obniżył wymiar czasu pracownika do 0,8 etatu, a tym samym obniżył  wynagrodzenie pracownika do 6.400 zł brutto. W takim przypadku, 50% obniżonego wynagrodzenia przekracza kwotę 2.132,59 zł, a zatem dofinansowanie wyniesie właśnie 2.132,59 zł. Pozostałą część wynagrodzenia pokryje pracodawca.

   

  Jakie formalności należy spełnić, aby skorzystać z dofinansowań?

   

  Wniosek o udzielenie dofinansowań składany jest do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Wniosek można złożyć elektroniczne na stronie rządowej praca.gov.pl, klikając w zakładkę „wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy”. Do wniosku należy załączyć m.in.

  • kopię porozumienia określającego warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy,
  • wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP według udostępnionego wzoru,
  • umowę o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników według udostępnionego wzoru.

   

  Wniosek o wsparcie oraz załączniki do tego wniosku tj. kopię porozumienia, wykaz pracowników oraz umowę o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

   

  Kancelaria PragmatIQ stale analizuje proponowane zmiany. Jesteśmy w pełnej gotowości,  aby doradzać w zakresie prowadzenia działalności w tych nowych, trudnych czasach i jednocześnie wskazać, z jakiego wsparcia przedsiębiorcy mogą skorzystać.

   

  Zachęcamy do subskrybowania newslettera  oraz bezpośredniego kontaktu z nami.

   

  Paulina Bąk

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi