Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  02.04.2020

  Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

  Z myślą o osobach prowadzących działalność gospodarczą w ustawie o tarczy antykryzysowej wprowadzone zostało tzw. świadczenie postojowe. Aby skorzystać z pomocy państwa, przedsiębiorca musi jednak spełnić szereg przewidzianych w ustawie warunków.

   

  Jaka jest wysokość świadczenia postojowego?

   

  Zasadniczo świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 2080 zł. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystają ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Dla tej grupy osób przewidziano świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

   

  Kto może skorzystać ze świadczenia postojowego?

   

  Ustawa o tarczy antykryzysowej przewiduje, że ze świadczenia postojowego mogą skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski i które są polskimi obywatelami lub legalnie przebywającymi w Polsce obcokrajowcami. 

   

  Pomocą państwa mogą zatem zostać objęte osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych. Ze świadczenia postojowego nie mogą natomiast korzystać spółki jawne, partnerskie, komandytowe ani spółki z.o.o.

   

  Obecnie istnieją wątpliwości, czy świadczenie postojowe przysługuje wspólnikom wymienionych wyżej spółek. Mimo iż nie prowadzą oni działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców (taką działalność prowadzi spółka), to jednak na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się m.in. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej. Z tego względu zasadne wydaje się twierdzenie, iż osoby te również powinny zostać objęte świadczeniem postojowym, jednak dopiero czas pokaże jaką praktykę w tym zakresie przyjmą urzędnicy ZUS.

   

  Świadczenie postojowe przysługuje także osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy zlecenie i umowy o dzieło. Więcej na ten temat dowiesz się w artykule Świadczenie postojowe dla zleceniobiorców

   

  Świadczenie postojowe – jakie należy spełnić warunki?

   

  Podstawowymi warunkami skorzystania ze świadczenia postojowego jest rozpoczęcie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. (zob. Przykład 1) oraz niepodleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, niż działalności gospodarczej. Aby skorzystać ze świadczenia postojowego należy złożyć wniosek do ZUS. Wniosek powinien zawierać dane przedsiębiorcy, w tym imię i nazwisko, numer PESEL, NIP oraz adres do korespondencji, a także numer rachunku bankowego. Ponadto pod rygorem odpowiedzialności karnej przedsiębiorca we wniosku składa oświadczenie o spełnieniu pozostałych warunków do przyznania świadczenia postojowego, tj.:

   

  • wystąpienie przestoju w prowadzeniu działalności gospodarczej – warto zauważyć, że ustawodawca nie wskazał żadnego minimalnego okresu przestoju, w szczególności nie ma wymogu, by przestój trwał np. cały miesiąc;
  • uzyskanie w poprzednim miesiącu przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej o co najmniej 15% niższego od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc (tylko w przypadku, gdy nie zawieszono działalności gospodarczej) (zob. Przykład 3).

   

  Warto zauważyć, że w niektórych sytuacjach zawieszenie działalności będzie upraszczało skorzystanie z ulgi. Po pierwsze ustawa nie zawiera minimalnego wymogu okresu zawieszenia. Po drugie w razie zawieszenia działalności nie ma wymogu wykazania spadku przychodów. Więcej na temat zalet zawieszenia działalności w trakcie epidemii piszemy w artykule Zawieszenie działalności gospodarczej – rozwiązanie na czas kryzysu? 

   

  Przykład 1

   

  Przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej od 1 lutego 2020 r. Z powodu przestoju przedsiębiorca w połowie marca 2020 r. zawiesił działalność. W kwietniu 2020 r. przedsiębiorca chce złożyć wniosek o przyznanie świadczenia postojowego.

   

  Z uwagi na okoliczność, że przedsiębiorca rozpoczął działalność po 31 stycznia 2020 r., nie będzie mógł skorzystać ze świadczenia postojowego.

   

  Przykład 2

   

  Przedsiębiorca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą od 2019 r. Od połowy marca 2020 r. przedsiębiorca nie wykonywał w ramach działalności żadnych czynności z powodu przestoju, jednak nie zdecydował się na zawieszenie działalności w tym miesiącu. Przychód przedsiębiorcy za marzec wyniósł 8 tys. zł i był on zdecydowanie niższy w porównaniu do przychodu z lutego w wysokości 18 tys. zł. W kwietniu 2020 r. przedsiębiorca chce złożyć wniosek o przyznanie świadczenia postojowego.

   

  Ponieważ w marcu przedsiębiorca odnotował spadek przychodu w porównaniu z lutym znacznie ponad 15%, w kwietniu będzie przysługiwało mu świadczenie postojowe.

   

  Przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystają ze zwolnienia podmiotowego z VAT, nie muszą składać oświadczenia w sprawie spadku wysokości przychodu. Co więcej, do osób rozliczających się na ww. zasadach nie stosuje się wymogu rozpoczęcia działalności przed 1 lutego 2020 r. 

   

  Ile razy przysługuje świadczenie postojowe?

   

  W świetle obowiązujących przepisów świadczenie postojowe może zostać przyznane trzykrotnie. Aby uzyskać świadczenie po raz pierwszy, należy najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii, złożyć do ZUS wniosek o przyznanie świadczenia postojowego. W kolejnych dwóch miesiącach nie składa się ponownie wniosku – świadczenie przyznawane jest na podstawie oświadczeń, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.  

   

  Chcesz dowiedzieć się, jakie wymogi należy spełnić w celu skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS w związku ze stanem epidemii? Przeczytaj nasz artykuł Zwolnienie z ZUS dla samozatrudnionych oraz wspólników spółek 

   

  Jeżeli masz więcej pytań dot. możliwości skorzystania z ulg wprowadzonych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, skontaktuj się z nami.

   

  Michał Markiewicz

  Tagi newsletter

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi newsletter